Nieuws

Besluit forensische zorg gepubliceerd

16 juli 2019

Op 26 juni 2019 is het Besluit forensische zorg in werking getreden. Het Besluit forensische zorg (Bfz) regelt de nadere uitwerking van de Wet forensische zorg die op 1 januari 2019 in werking is getreden. De inhoud van het Bfz en de onderliggende Regeling forensische zorg (Rfz) brengt een aantal wijzigingen met zich mee.

forensische

Een paar belangrijke wijzigingen zijn:

  • De plaatser verstrekt afschriften van rapportages uit het persoonsdossier aan de zorgaanbieder ten behoeve van de te verlenen forensische zorg.
  • Ook is geregeld dat het behandeldossier bij overplaatsing van de ene forensische zorgaanbieder (waaronder het PPC) aan de volgende wordt overgedragen.
  • De zorgaanbieder verstrekt gegevens aan het Openbaar Ministerie en/of de reclassering over de behandeltrouw van de forensische patiënt. Dit is bedoeld voor het toezicht op de naleving van de voorwaarden. In het besluit wordt beschreven om welke gegevens het gaat en is bepaald dat de reclassering en de zorgaanbieder periodiek spreken over de behandeltrouw van de patiënt, voor zover dat nodig is voor de uitoefening van de taken van deze partijen.

Naast bovenstaande wijzigingen, zijn er in het Bfz inhoudelijke wijzigingen aangebracht naar aanleiding van de beleidsreactie op de inspectierapporten over Michael P.

Klik hier voor de link naar het Besluit forensische zorg

Klik hier voor meer informatie over het Besluit forensische zorg

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: