Nieuws

Besluit Langdurige Zorg gepubliceerd

23 december 2014

Het ministerie van VWS heeft het Besluit Langdurige Zorg gepubliceerd. Hierin staan alle zaken die volgens bepalingen in de Wet langdurige zorg (Wlz) nader uitgewerkt kunnen of moeten worden bij algemene maatregel van bestuur. Onderwerpen die uitgewerkt worden zijn onder andere: logeeropvang, meerzorg, indicatiestelling, zorgplanbespreking, eigen bijdrage, PGB. Hieronder gaan we in op de meest relevante bepalingen.

Logeeropvang in de Wlz wordt beperkt tot 2 etmalen per week. In de toelichting op de Wlz was dit al aangekondigd, in dit besluit is de beperking opgenomen. De VGN heeft gedurende de wetsbehandeling aandacht gevraagd voor deze beperking, helaas zonder resultaat. Wel mogen de etmalen worden gespaard, bijvoorbeeld voor vakantieopvang. Uitzondering op deze bepaling is de logeeropvang voor cliënten die in de categorie Wlz-indiceerbaren vallen. Zij houden de huidige indicatie en zorg in 2015. Als zij nu meer dan 2 etmalen logeeropvang ontvangen, mogen zij dit ook in 2015 voortzetten.

Meerzorg

In 2015 zal voor de bepaling van meerzorg worden aangesloten bij de regeling ter zake van meer zorg zoals deze krachtens de AWBZ was geregeld. Voor 2016 zal nader worden uitgewerkt hoe het CIZ een rol krijgt in de beoordeling dat meerzorg mogelijk nodig is.

Indicatiestelling

Hier wordt geregeld wat de werkwijze is bij het aanvragen van een indicatiebesluit, welke aspecten het CIZ betrekt in zijn onderzoek voor het beoordelen van een aanvraag, de inhoud van het indicatiebesluit, de beslistermijn, de geldigheidsduur en de registratie en archivering.

Zorgplanbespreking

Helaas zijn de onderwerpen die tijdens de zorgplanbespreking aan de orde moeten komen en die eerder in de WlZ zelf stonden, nu toch 1-op-1 overgenomen in dit besluit. Hierdoor is flexibiliteit en aansluiting bij de sector niet mogelijk.

Naast dit besluit, volgt ook nog een regeling Langdurige zorg. Het besluit Langdurige Zorg is hier te vinden.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos