Nieuws

Regeling Langdurige zorg gepubliceerd

05 januari 2015

Op 24 december 2014 is de Regeling Langdurige zorg (Rlz) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling bevat de nadere uitwerkingen van de ministeriele regelingen uit de Wlz en het besluit langdurige zorg.

wlz

De belangrijkste onderwerpen in deze regeling zijn:

 1. De zorgprofielen.
  De veertig zorgprofielen in de bijlage bij de regeling bouwen voort op AWBZ zorgzwaarteprofielen (AWBZ-zzp’s) maar verschillen op enkele onderdelen. Zo is niet langer sprake van een indicatie naar aantal uren zorg per week en omvat het zorgprofiel een meer globale omschrijving van de benodigde zorg. Concretisering daarvan gebeurt in de zorgplanbespreking, overeenkomstig het oogmerk van de wet om meer ruimte te laten voor de professional.
   
 2. De regeling voor ‘meer zorg’.
  De Rlz bevat eveneens een regeling voor de toekenning van ‘meer zorg’. Deze is grosso modo een vertaling van de huidige regeling onder de AWBZ. De extra kosten mogen maximaal 25% hoger zijn dan beschikbaar is voor het pgb of mpt. In de wet is voor mensen die dit recht op 31 december 2014 hebben, overgangsrecht opgenomen. De Rlz in deze vorm zal naar verwachting alleen in 2015 gelden. De procedure en reikwijdte worden in 2015 nader bezien.
   
 3. De regeling van de eigen bijdrage.
   
 4. De regeling van het persoonsgebonden budget (pgb).
  In de Rlz worden voor het eerst eisen gesteld aan de ‘derden’ die budgethouders ondersteunen (met het oog op het borgen van kwalitatief goede hulp). De mogelijkheid om dagbesteding in pgb af te nemen naast verblijf in natura blijft, ondanks eerdere uitspraken van VWS dat dit niet meer zou mogen, bestaan (onder voorwaarde dat dagbesteding geen onderdeel uitmaakt van het door het zorgkantoor gecontracteerde verblijf).
   
 5. Modulair pakket thuis (mpt).
  De Rlz geeft een nadere uitwerking van de regel dat indien het modulair pakket thuis (mpt) gecombineerd wordt met het pgb, de hoogte maximaal gelijk is aan de hoogte van het pgb. In het geval van gecombineerd gebruik kan in overleg met de cliënt worden besloten om niet alleen tussen zorgvormen maar ook tussen beide leveringsvormen te ‘schuiven’ opdat maximale flexibiliteit en individueel maatwerk voor de cliënt kan worden bereikt.
   
 6. Organisatie en verantwoording van de langdurige zorg.
  Onder dit thema zijn nog geen regelingen opgenomen, mogelijk worden deze later toegevoegd.
   
 7. Informatiebepalingen.
  In hoofdstuk 7 van deze regeling worden regels gesteld met betrekking tot de formele en materiële controle, fraudeonderzoek en enquêteren door een Wlz-uitvoerder en het doorbreken van het beroepsgeheim van een zorgaanbieder.

Niet alle ministeriele regelingen zijn in de Regeling langdurige zorg opgenomen. De volgende regelingen op grond van de Wlz zijn afzonderlijk vastgesteld: de Regeling Wlz-indiceerbaren, de Subsidieregeling zorginfrastructuur, de Subsidieregeling kapitaallasten, de Subsidieregeling behandeling en medisch noodzakelijk vervoer, de Subsidieregeling ADL en de Subsidieregeling eerstelijnsverblijf 2015. Voor de Regeling Wlz-indiceerbaren is al op 4 december 2014 een concept gepubliceerd.

Klik hier voor de Regeling Langdurige zorg (Rlz).