Nieuws

Tijdelijke subsidieregeling 'Extramurale behandeling'

19 december 2014

De tijdelijke subsidieregeling 'Extramurale behandeling' is in de Staatscourant gepubliceerd.

In november informeerden we u over de komende ‘subsidieregeling extramurale behandeling’. Voor de achtergronden verwijzen we dan ook naar dat artikel op ons ledennet. Deze subsidieregeling is nu in de Staatscourant gepubliceerd.

Op grond van deze regeling kunnen subsidies worden verstrekt ten behoeve van extramurale behandeling en vervoer aan verzekerden die niet zijn geïndiceerd voor zorg in de zin van de Wet langdurige zorg. Het gaat om verzekerden met een somatische- of psychogeriatrische aandoening, verzekerden met een lichamelijke beperking en meerderjarige verzekerden met een verstandelijke beperking. Het verschil met de voorgaande Regelingen is dat nu het Zorginstituut de subsidie verstrekt aan de Wlz-uitvoerder die is aangewezen als zorgkantoor. Dit betekent in de praktijk dat uw zorgkantoor de subsidie aanvraagt bij het Zorginstituut. Het zorgkantoor (en niet de zorgaanbieder) heeft te maken met de hele procedure hieromtrent. U maakt (en dat was al langer bekend) uw productieafspraken met het zorgkantoor, binnen het plafond van de subsidie. Er gelden vaste subsidiebedragen, bepaald op 94% van de maximum beleidsregelwaarden voor het jaar 2015 (CA-BR-1510a).

Er komt bevoorschotting aan de zorgaanbieders. We citeren uit artikel 4.1: Tegelijk met het besluit tot verlening van de subsidie verleent het Zorginstituut voorschotten. Aangezien het CAK uit hoofde van artikel 6.1.2 Wlz verantwoordelijk is voor de betaling aan zorgaanbieders namens de Wlz-uitvoerders, worden de voorschotten uitbetaald aan het CAK. Dat geschiedt maandelijks op declaratiebasis.

De Regeling voegen we als bijlage toe.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: