Nieuws

Zorginstituut stuurt brief over de subsidieregeling extramurale behandeling

21 november 2014

Op 19 november heeft het Zorginstituut de definitieve brief over de subsidieregeling extramurale behandeling verstuurd naar de zorgkantoren en de zorgaanbieders. In deze brief schetst het Zorginstituut de inhoud van de (nog te publiceren) regeling. Er is inmiddels voldoende informatie beschikbaar om (onder voorbehoud) productieafspraken te kunnen maken. 

Inhoud van de brief
In feite vervangt deze brief de voorgaande drie brieven. We informeerden u daarover driemaal, maar qua inhoud moet u zich richten op deze laatste versie. Hierin komt o.a. het subsidieplafond aan de orde: het plafond is €95 miljoen (en zal niet worden gecorrigeerd voor de ‘Wlz-indiceerbaren’ die uit de regeling vallen omdat ze voor de Wlz kiezen). Ook de verdeling over de concessiehouders en de hoogte van de vastgestelde tarieven worden vermeld. In de komende tijd (2015/2016) zal het Zorginstituut nader onderzoek doen of en hoe de subsidiabele prestaties in de Zorgverzekeringswet kunnen worden ondergebracht.

Procedure productieafspraken 2015
De aanbieders die in 2014 extramurale behandeling hebben gedeclareerd, krijgen (hebben wellicht inmiddels gekregen) een door het zorgkantoor ingevuld ramingsformulier, met een begeleidende brief waarin het proces beschreven wordt hoe te komen tot een (basis) budgetafspraak voor 2015. Ook de uitgangspunten die zijn gehanteerd voor het vullen van het ramingsformulier staan in deze begeleidende brief. Belangrijk is dat de continuïteit van zorg uitgangspunt is voor de afspraak en daarom vormt het volume 2014 de basis voor het budget. Er wordt uitdrukkelijk geen rekening gehouden met verwachte groei in 2015.
In de raming is geen correctie opgenomen voor de 'Wlz indiceerbaren', maar het grootste deel van deze cliënten kiest naar verwachting wel voor de Wlz. Daarmee ontvangen deze cliënten de behandeling als regulier onderdeel van de Wlz zorg en niet vanuit deze subsidieregeling.
Na controle door de zorgaanbieder 'kunt u de formulieren terugsturen en worden deze door het zorgkantoor beoordeeld. Vervolgens wordt, na de officiële publicatie van de subsidieregeling, de getekende overeenkomst met het afgesproken budget uiterlijk 9 januari bij het zorgkantoor ingediend. In de brief wordt ook vermeld hoe de declaratie en betaling plaatsvindt. 

Voor de volledigheid voegen we de brieven van het Zorginstituut aan de zorgaanbieder en aan het zorgkantoor als bijlagen toe. Het ramingsformulier met ramingen voor uw eigen instelling krijgt u (met de begeleidende brief) rechtstreeks van het zorgkantoor. 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: