Uitvoering langdurige zorg in 2015 en voorlopige contracteerruimte 2015

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft op 27 juni in een brief aan de Tweede Kamer geschreven met daarin de voorwaarden en uitgangspunten van een verantwoorde uitvoering van de AWBZ/Wlz in 2015. Eveneens is de voorlopige contracteerruimte 2015 bekend gemaakt. Hierdoor kan de zorginkoop 2015 van start gaan. 

wlz

AWBZ of Wlz?
Pas in oktober wordt duidelijk is of de Wlz in 2015 wordt ingevoerd. De staatssecretaris geeft aan dat volgens hem een gefaseerde invoering mogelijk is, waardoor uitstel van de Wlz geen voordelen biedt. In het overgangsjaar 2015 zullen in de Wlz geen wezenlijke veranderingen komen in de bekostiging, regionale zorgkantoorindeling, AZR registratie en zorginkoop. Mocht de inwerkingtreding in 2015 toch niet mogelijk zijn dan zal er een versmalde AWBZ komen die voor essentiële onderdelen zoveel mogelijk op de Wlz lijkt. In de bijlage bij de brief wordt aangegeven op welke onderdelen de Wlz zal worden aangepast en welke aanpassingen in de versmalde AWBZ nodig zijn, zodat het geldende regime voor de zorginkoop geen verschil maakt.

Aanpassingen in het wetsvoorstel Wlz voor 2015
Als de Wlz in 2015 wordt ingevoerd dan gelden voor dat overgangsjaar een aantal aanpassingen op het huidige wetsvoorstel.

 • Bekostiging in extramurale functies en klassen blijft mogelijk, ook voor nieuwe cliënten
 • Combinatie van PGB en zorg in natura blijft mogelijk
 • Woningaanpassing voor cliënten (alle leeftijden) en mobiliteitshulpmiddelen blijven verantwoordelijkheid gemeenten

Conform het wetsvoorstel Wlz moeten cliënten met een ZZP VG 1 en 2 in 2015 een keuze maken voor verblijf als ze in de Wlz willen blijven. Gedurende 2015 blijven deze cliënten in de Wlz/AWBZ (tenzij indicatie eerder verloopt). Dit geldt zowel bij invoering Wlz in 2015 als in 2016. Daarnaast blijkt uit de brief dat de extramuralisering van ZZP LG 1 en 3 en ZG aud 1 en ZG vis 1 ook in de Wlz, conform het zorgakkoord, per 1-1-2016 start.

Aanpassingen in de AWBZ voor 2015
Mocht de AWBZ in 2015 nog van kracht zijn dan worden in lijn met het wetsvoorstel Wlz een aantal wijzigingen doorgevoerd.

 • Indicatieproces wordt herzien: geen standaard indicatieprotocollen, indicatiemeldingen en taakmandaat; meer indicatie in persoon.
 • Indicatie gebeurt in zorgprofiel: geen zorgzwaartepakket meer, geen uren per functie. Het aantal profielen is gelijk aan het huidige aantal ZZPs en wordt voor bekostiging daaraan verbonden. De meest passende zorg, passend binnen dit profiel, wordt in overleg tussen zorgaanbieder en cliënt(vertegenwoordiger) bepaald.
 • Aanspraken ADL en extramurale behandeling worden door een subsidieregeling uitgevoerd door Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ). Dit wordt dus niet meer door het zorgkantoor ingekocht.
 • Mensen die qua zorgzwaarte aangewezen zijn op verblijf, maar ondanks enige ondoelmatigheid[1] nu een extramurale indicatie hebben, houden recht op zorg in de AWBZ of Wlz. Deze cliënten beschikken nu niet over de juiste indicatie voor de AWBZ/Wlz in 2015. Er wordt nog overlegd hoe dit het best kan worden uitgevoerd.

Reactie VGN
De VGN vindt dat de brief en de bijlage op veel punten duidelijkheid biedt om de zorginkoop te kunnen starten. Wel zijn er op een aantal punten nog vragen. Deze hebben we bij VWS neergelegd. Een groot zorgpunt is het laatste punt hierboven over de thuiswonende kinderen met zware zorgbehoefte.  Hierover bestaat veel onduidelijkheid. Wij begrijpen dat VWS bezig is met in beeld brengen van deze groepen en dat wordt gedacht over een herindicatietraject, maar dit laatste is nog niet bevesstigd. Wij blijven hier aandacht voor vragen.

Zorginkoop 2015
De staatssecretaris geeft aan dat de zorgkantoren gezamenlijk afspraken hebben gemaakt over de inkoop 2015, zoals verwoord in het inkoopdocument ‘Zorginkoop langdurige zorg’ dat op 1 juli is gepubliceerd. De VGN heeft op een eerdere versie van deze notitie gereageerd. In de definitieve versie is vrijwel niets aangepast, dat tot een ander oordeel over het document leidt. Belangrijk is hoe de zorgkantoren invulling geven aan dit document, zoals ook de staatssecretaris aangeeft. Dit moet blijken uit het beleid van de afzonderlijke zorgkantoren, dat ook op 1 juli wordt gepubliceerd.

De staatssecretaris geeft verder aan een pilot te willen starten waarbij wordt gekeken naar het verminderen van administratieve lasten, opschaling van zorgkantoorregio’s en meerjarenafspraken. Deze pilot zal worden gestart met zorgkantoor DSW.

Contracteerruimte 2015
Onder voorbehoud van besluitvorming over de Rijksbegroting, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, is het voorlopig budgettair kader 2015 vastgesteld. Het kader voor Zorg in natura is €16,2 miljard. Daarnaast is € 900 miljoen beschikbaar voor PGBs. Op twee vastgestelde momenten in 2015 kan de staatssecretaris, op advies van de NZa, besluiten tussen deze beide kaders te schuiven.

Uitgangspunt voor de kaders zijn de contracteerruimte 2014 en het plafond PGB 2014. Deze zijn verminderd met de kosten van zorg die in 2015 naar gemeenten of zorgverzekeraars gaan.  Verder zijn enkele beleidsmaatregelen verwerkt. Het gaat om:

 • Middelen zorginfrastructuur: dit wordt een subsidieregeling
 • Extramurale behandeling: wordt subsidieregeling (-€ 95 mln)
 • ADL: subsidieregeling (-€ 80 mln)
 • Groeimiddelen: totaal € 240 mln, waarvan €140 mln nu beschikbaar en € 100 mln voor herverdeling
 • Extra bedrag van € 50 mln voor herverdelingsmiddelen
 • Incidenteel  € 65 extra groeiruimte
 • Norm inventariskostencomponent (NIC) voor 50% in contracteerruimte
 • Verlaging ZZP tarieven agv zorgakkoord 2013 (-€ 40 mln)
 • Inkoopkorting agv begrotingsakkoord (11-10-2013) (-€30 mln)
 • Geoormerkte middelen voor individueel aangepaste hulpmiddelen (€ 120 mln)

 

[1] Dit betreft onder andere de kinderen met een zware zorgbehoefte in de KDCs.

Deze pagina is een onderdeel van