Nieuws

Definitief kader contracteerruimte Wlz 2015

04 november 2014

Op 3 november heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) de definitieve contracteerruimte 2015 voor de Wet langdurige zorg (Wlz) vastgesteld. In het definitieve kader zijn middelen toegevoegd voor de zorg aan de Wlz-indiceerbaren en is de indexering 2015 verwerkt. Daarnaast worden de herverdelingsmiddelen volgens de afspraken van 18 september jl. over de optimale benutting van de contracteerruimte, nu al ter beschikking gesteld. Ook is het definitieve kader voor PGB in Wlz vastgesteld.

wlz

In de voorlopige aanwijzing aan de NZa van 27 juni 2014 was een bedrag van €16,2 miljard beschikbaar voor de contracteerruimte 2015 zorg in natura. Daarop is op 11 juli 2014 een aanvulling gekomen voor met name de GGZ zorg, waardoor €16.415 miljoen beschikbaar was. Het definitieve kader 2015 bedraagt nu € 16.505 miljoen. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

+ 131 miljoen Overheveling middelen vanuit gemeenten en Zvw  in verband met het overgangsrecht voor de Wlz-indiceerbaren
+  34 miljoen  Vanuit gereserveerde herverdelingsmidddelen in verband met het overgangsrecht voor Wlz indiceerbaren
-   34 miljoen Correctie dubbeltelling kapitaallasten
-   31 miljoen (negatieve) indexatie 2015
-     9 miljoen Substitutie GGZ tussen cure en care

Wlz indiceerbaren

In totaal is voor deze groep cliënten € 345 miljoen beschikbaar. Hiervan komt € 165 miljoen in het kader voor zorg in natura en € 180 miljoen in het kader voor PGB. Omdat uit ervaring blijkt dat gemiddeld 90% van het toegekende PGB budget wordt uitgegeven is aan het PGB kader € 200 miljoen toegevoegd.

Het bedrag dat moet worden overgeheveld vanuit het gemeentelijk domein voor de Wlz (€ 131 mln) indiceerbare cliënten is een inschatting. In januari komt er meer duidelijkheid over de daadwerkelijke bedragen per domein. In de decembercirculaire voor gemeenten wordt aangegeven hoe de bijstelling van het budget aan gemeenten volgend jaar zal plaatsvinden.

Overige wijzigingen

Naast bovenstaande aanpassingen is ook het PGB kader aangepast van €900 naar € 1.100 miljoen vanwege de Wlz indiceerbaren. Daarnaast zijn een aantal eerder aangekondigde maatregelen opgenomen:

  • Herschikking kan ook na de nacalculatie.
  • Verlenging van de regeling experiment regelarme instellingen.
  • Toeslag mogelijk voor ambulante behandeling van clienten die elders met een ZZP in een instelling verblijven.
  • Nieuwe subsidieregeling voor eerstelijnsverblijf.
  • Beleidsregel innovatie blijft geoormerkt (brief aanvulling voorlopig kader).

Deze pagina is een onderdeel van: