Nieuws

Maatregelen voor optimale benutting Wlz-budget bij inkoop 2015

19 september 2014

Naar aanleiding van signalen over knelpunten in de Wlz/AWBZ zorginkoop 2015 heeft het ministerie van VWS een aantal maatregelen aangekondigd om het Wlz-budget optimaal te benutten. De NZa krijgt de opdracht de maatregelen in de beleidsregel over de definitieve contracteerruimte 2015 op te nemen.

wlz

De VGN heeft de knelpunten die leden hebben gemeld op het Meldpunt Hervorming Langdurige Zorg begin augustus in een brief aan de staatssecretaris doorgegeven. Onder andere naar aanleiding hiervan is eind augustus overleg geweest met de brancheorganisaties, enkele leden, ZN, een aantal zorgkantoren, de NZa en VWS over de knelpunten in de inkoop Wlz. Belangrijk knelpunt is dat bij de inkoop Wlz steeds meer volume en financieringsrisico wordt neergelegd bij de aanbieders en dat dit, gestapeld op de onzekerheid in de andere domeinen, leidt tot een ongewenste situatie. In het overleg is een aantal mogelijkheden besproken om tot een optimale benutting van het Wlz budget te komen. In het bestuurlijk overleg met de staatssecretaris op 5 september jl. hebben alle betrokken partijen zich gecommitteerd om alle middelen zo goed mogelijk te benutten.

Maatregelen

De volgende maatregelen zijn afgesproken:

  • Alle middelen worden al in de eerste productieafsprakenronde ter beschikking gesteld (geen reservering van herverdelingsmiddelen)
  • Bij de nacalculatie 2015 is ook herverdeling van middelen mogelijk (binnen het financiële kader)
  • De NZa wordt gevraagd in het mei-advies contracteerruimte 2015 te adviseren over de noodzaak om de margeregeling open te stellen.
  • De zorgkantoren zullen niet onnodig middelen achterhouden bij de eerste budgetronde
  • In periodieke regionale overleggen tussen zorgkantoren en zorgaanbieders wordt gekeken naar optimale allocatie van het budget. Van de zorgaanbieders wordt verwacht dat zij tijdig melden als zij hun budget niet op maken.

Hoewel hiermee niet alle knelpunten in de inkoop zijn opgelost, is de VGN van mening dat de maatregelen wel kunnen helpen om het risico van onbetaalde productie te verminderen en om de volledige contracteerruimte te benutten. Wij pleiten al langer voor een extra mogelijkheid om bij de nacalculatie te herverdelen en zijn blij dat dit nu eindelijk mogelijk wordt.

Vervolg

De NZa krijgt binnenkort een aanwijzing over de definitieve contracteerruimte. De voorlopige contracteerruimte wordt dan aangevuld met deze maatregelen. Bij de uitwerking moet de NZa zoveel mogelijk afstemmen met de branches en ZN. ZN heeft een afschrift van de brief gekregen waarin actieve betrokkenheid van de zorgkantoren wordt benadrukt bij het regionale  overleg met de zorgaanbieders en het niet onnodig achterhouden van middelen in de eerste contractronde. Daarnaast wordt ZN gevraagd dit actief onder de zorgkantoren te verspreiden.

Signalen over zorgkantoren die zich niet aan deze afspraken houden, kunnen door VGN leden worden gemeld via het meldpunt hervorming langdurige zorg.

De brief van VWS aan de NZa vindt u in de bijlage.

Deze pagina is een onderdeel van: