Nieuws

Budgettair kader Wlz 2015 en 2016

05 oktober 2015

Op basis van de begroting van VWS die op Prinsjesdag bekend is gemaakt, heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd over het aangepaste definitief budgettair kader Wlz 2016 voor zorg in natura en pgb. De NZa wordt verzocht dit te verwerken in de regionale contracteerruimtes. Ook zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de contracteerruimte 2015. Daarnaast is de NZa gevraagd op korte termijn een actueel advies uit te brengen over de contracteerruimte 2015.

wlz

De contracteerruimte Wlz is voor 2016 vastgesteld op €18.160 miljoen. Hiervan is €16.585 miljoen voor zorg in natura en €1.575 miljoen voor PGB. Ten opzichte van de voorlopige contracteerruimte 2016 zijn de volgende aanpassingen voor het kader zorg in natura gedaan. 

  • De taakstelling van € 45 miljoen in 2016 is teruggedraaid conform aangekondigd Prinsjesdag
  • Vanwege prijs- loonontwikkeling is de contracteerruimte opgehoogd met €215 miljoen. Hiervan wordt €50 miljoen voor herverdelingsmiddelen gereserveerd.
  • Er is €40 miljoen minder beschikbaar vanwege het uitstel van de overgang van huishoudelijke verzorging voor MPT van de Wmo naar de Wlz.
     

Het kader voor PGB is opgehoogd met €35 miljoen vanwege meer gebruik in 2015, €55 miljoen vanwege wegvallen onderwijsaftrek en €15 miljoen voor prijs- loonontwikkeling.

Contracteerruimte 2015

De staatssecretaris heeft ook de contracteerruimte 2015 geactualiseerd. Hierbij is €43,1 miljoen op verzoek van de zorgkantoren overgeheveld van het kader zorg in natura naar het kader pgb. Daarnaast is er een overheveling van middelen voor orthocommunicatieve behandeling autisme naar een aparte subsidieregeling (€7,8 miljoen) en middelen voor GGZ-B naar de Zvw (€2,1 miljoen). Tot slot wordt er vanwege het wegvallen van de onderwijsaftrek €15 miljoen toegevoegd aan het pgb kader. De staatssecretaris heeft de NZa verzocht om voor eind oktober een geactualiseerd advies te geven over de toereikendheid van de contracteerruimte 2015.

Meerzorg 2016

De staatssecretaris vraagt de NZa om prijzen en prestaties voor meerzorg vast te stellen in verband met de uitbreiding naar de sectoren V&V en GGZ. 

Vervolg

De VGN maakt zich zorgen over de ontwikkeling en de toereikendheid van de budgettaire kaders en zijn ook zeer benieuwd naar het aangekondigde advies van de NZA hierover. Ook maken wij bezwaar tegen de overheveling van middelen voor zorg in natura naar pgb, wanneer er voor zorg in natura onvoldoende beschikbaar is. Hierover zijn al Kamervragen gesteld door de SP en door de VVD. Wij zullen hiervoor verder aandacht vragen bij kamerleden ten behoeve van het begrotingsdebat van VWS op 2 november.

Deze pagina is een onderdeel van: