Nieuws

Voorlopige kaderbrief Wlz 2018

07 juli 2017

De kaderbrief Wlz met het voorlopige kader 2018 en het aangepaste kader 2017 is op 7 juli eindelijk gepubliceerd. Voor 2017 stelt de staatssecretaris € 176 miljoen extra beschikbaar, naast de extra middelen die specifiek voor de verpleeghuizen zijn toegezegd en € 24 miljoen uit de herverdelingsmiddelen. Het budgettair kader wordt daarmee in 2017 €19.565 miljoen, waarvan € 16.680 miljoen voor de contracteerruimte. Voor 2018 heeft de staatssecretaris € 335 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de verpleeghuissector. Het budgettair kader 2018 bedraagt € 20.515, waarvan € 17.165 miljoen voor de contracteerruimte.

wlz

Contracteerruimte 2017

De NZa heeft in haar mei advies aangegeven dat door het groeiend aantal indicaties voor een hoog zorgprofiel (vooral VG profielen) en de daarmee samenhangende kosten en door de uitbreiding van de aanspraken met huishoudelijke verzorging en dagbesteding de druk op de contracteerruimte blijft toenemen. Hiervoor is volgens de NZa voor 2017 € 200 miljoen extra nodig. De staatssecretaris voegt dit bedrag toe aan het budgettair kader, € 100 miljoen voor de contracteerruimte en € 100 miljoen voor PGB. Hiervoor gebruikt hij € 24 miljoen van de nog gereserveerde herverdelingsmiddelen 2017 en € 176 miljoen die in de voorjaarsnota 2017 al was toegezegd. Er resteert dan nog € 176 miljoen aan herverdelingsmiddelen. Op basis van een nieuw NZa advies in augustus wordt bepaald of dat alsnog beschikbaar komt voor 2017. In dat advies wordt ook de verdeling van de extra € 200 miljoen over de zorgkantoorregio’s opgenomen.

Daarnaast had de staatssecretaris eind mei al bekend gemaakt dat voor de verpleeghuissector € 100 miljoen extra beschikbaar zou komen, die middelen worden nu toegevoegd aan het kader. De NZa wordt verzocht hiermee de maximumtarieven van ZZP en VPT V&V 4 en hoger te verhogen en deel in te zetten voor het experiment persoonsvolgende inkoop in Zuid-Limburg.

Ten opzichte van de definitieve kaderbrief 2017 is het volgende veranderd:

  • Correctie van -€ 5 miljoen vanwege latere ingangsdatum overheveling huishoudelijke verzorging
  • Overheveling € 25 miljoen van PGB naar ZIN
  • Overheveling -€ 5 miljoen van ZIN naar experimenteerruimte
  • Verhoging budgettair kader € 200 miljoen conform NZa advies 
  • Verhoging budgettair kader € 100 miljoen ivm kwaliteitskader V&V

Het budgettair kader wordt hiermee €19.565 miljoen, waarvan € 16.680 miljoen voor de contracteerruimte, € 2.225 voor het kader PGB en € 660 miljoen voor de experimenten persoonsvolgende inkoop.

Contracteerruimte 2018

Het budgettair kader 2018 is als volgt opgebouwd:

 

In € miljoen

Kader 2017

19.565

Groeiruimte 2018

     470

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg tranche 2018

     335

NHC/NIC

     270

Huishoudelijke hulp mpt 

       10

 Trombosezorg en Medisch Specialistische Verpleging Thuis

         5

Langer thuis 2017

    -100

 Afloop overgangsrecht Wlz-indiceerbaren

      -40

Totaal kader 2018

20.515

 

De groeiruimte is zo’n 2,4%. Voor de verpleeghuissector heeft de staatssecretaris nog eens €335 miljoen beschikbaar gesteld vanaf 2018. Deze middelen worden ook in de maximumtarieven van ZZP en VPT V&V 4 en hoger opgenomen. De NHC en NIC maakt vanaf 2018 volledig deel uit van de contracteerruimte, bij de bepaling van het benodigde bedrag is rekening gehouden met de herijking van de tarieven. Voor huishoudelijke verzorging wordt het kader opgehoogd omdat dit voor 2017 nog niet voor het hele jaar gold. De verhoging voor trombosezorg en Medisch Specialistische Verpleging Thuis hangt samen met de duiding van het Zorginstituut dat deze zorg onderdeel uitmaakt van de aanspraak Wlz. Dit had de staatssecretaris aangekondigd in de voortgangsrapportage Wlz van 15 mei jl. Voor de afbouw van de lage ZZPs en de uitstroom van de Wlz indiceerbaren worden middelen overgeheveld naar het sociaal domein en de zorgverzekeringswet.

Het budgettair kader 2018 wordt hiermee €20.515 miljoen. Hiervan komt in eerste instantie € 20.255 beschikbaar, waarvan € 17.165 miljoen voor de contracteerruimte, € 2.400 miljoen voor het pgb-kader en € 690 miljoen voor het experiment persoonsvolgende inkoop.

Voor de contracteerruimte 2018 geldt dat deze onder voorbehoud van de politieke besluitvorming rond Prinsjesdag voorlopig wordt vastgesteld.

Nieuw verdeelmodel

De NZa heeft samen met de Wlz uitvoerders een nieuw verdeelmodel ontwikkeld voor de verdeling van de regionale budgetten. Deze nieuwe verdeling is objectiever en gebaseerd op recentere, onafhankelijke indicatiegegevens, waardoor de budgetten objectiever verdeeld worden. De staatssecretaris wil dat er in 2018 een eerste stap wordt gezet in deze objectievere verdeling en vraagt de NZa de herverdeeleffecten in kaart te brengen en met de Wlz uitvoerders en andere belanghebbenden een ingroeipad af te spreken. Dit moet worden meegenomen in het advies over de contracteerruimte in augustus. De VGN is betrokken bij besprekingen over dit traject. Wij hebben de NZa verzocht eerst meer inzicht te geven in de gevolgen van het nieuwe verdeelmodel per sector en per regio.

U vindt de voorlopige kaderbrief Wlz 2018 hier.

Deze pagina is een onderdeel van: