Nieuws

Voorjaarsnota 2017: hogere uitgaven Wlz

01 juni 2017

Uit de voorjaarsnota 2017 komt naar voren dat er in 2017 meer aan Wlz wordt uitgegeven dan vooraf geraamd. Deze hogere uitgaven hangen vooral samen met het feit dat per 2017 alle Wlz cliënten op het totale pakket aan aanspraken en de extra middelen die zijn toegezegd voor kwaliteitsverbetering van de verpleeghuiszorg.

wlz
Ontwikkelingen BKZ

Het Budgettair Kader Zorg waarin de middelen voor de zorgverzekeringswet, de Wlz en het sociaal domein staan, heeft ten opzichte van de miljoenennota 2017 (prinsjesdag) in totaal een onderschrijding van € 0,3 miljard. Het verschil wordt  voornamelijk veroorzaakt door een ruilvoetmeevaller, enkele mee- en tegenvallers en enkele intensiveringen in de Zvw en de Wlz. De ruilvoetmeevaller (- € 0,6 miljard) is de grootste post en zorgt voor een per saldo onderschrijding. In de Wlz zijn hogere uitgaven door tegenvallers en gewijzigd beleid.

Hogere uitgaven in de Wlz

Voor de Wlz is in 2017 sprake van hogere uitgaven als gevolg van het niet meer apart indiceren van onderdelen van zorg door het CIZ sinds 1 januari 2017. Het gaat dan om dagbesteding, vervoer en huishoudelijke hulp. Hierdoor hebben alle cliënten recht op het volledige pakket en zorg en dit veroorzaakt structureel hogere uitgaven. ( € 176 miljoen in 2017, oplopend tot € 300 miljoen in 2021).  Verder is er een overschrijding van de nacalculeerbare kapitaalslasten in 2017 (€ 60 miljoen). Tot slot is er extra geld beschikbaar voor de arbeidsmarkt verpleeghuizen (€ 5 miljoen) en voor het kwaliteitskader verpleeghuizen (€ 200 miljoen, waarvan € 100 miljoen structureel is opgenomen). Het kabinet komt de komende tijd nog terug op de verder benodigde middelen  (ruim € 2 miljard) voor het verbeteren van de verpleeghuiszorg.

Beschikbare middelen

De gevolgen van deze wijzigingen worden verwerkt in de kaderbrief Wlz 2018 voor de contracteerruimte Wlz en de meicirculaire voor het gemeentefonds. Hierover worden aparte artikelen geplaatst.

Deze pagina is een onderdeel van: