Nieuws

Contracteerruimte Wlz 2019 opgehoogd

26 juni 2019

De minister van VWS heeft naar aanleiding van een door de NZa opgesteld advies besloten het budgettair kader 2019 voor de gehele Wlz te verhogen met € 470 miljoen. Hierdoor wordt het door de NZa geprognostiseerde tekort van € 410 miljoen voor dit jaar opgevangen. Daarnaast is er € 60 miljoen beschikbaar als manoeuvreerruimte. In augustus van dit jaar brengt de NZa op basis van actuele cijfers aanvullend advies uit en zal VWS de situatie opnieuw bekijken. 

Budgettair kader 2019

In het mei-advies maakte de NZa een prognose voor de benodigde contracteerruimte in 2019. Voor Zorg in natura is de prognose gemaakt op basis van de volumetrends uit de declaraties in de afgelopen jaren. Voor PGB zijn ook de gegevens van de eerste drie maanden van dit jaar beschikbaar. Voor zorg in natura wordt een tekort verwacht van zo’n € 405 miljoen en voor PGB € 5 miljoen. Dit is ongeveer twee procent van het totale kader. Er zijn overigens grote verschillen tussen de Wlz-regio’s in de tekorten onder andere worden veroorzaakt door de toenemende groei in de V&V sector en een sterke toename van de hoge zorgprofielen.

De minister heeft nu besloten om de gereserveerde herschikkingsmiddelen (€ 200 miljoen) in te zetten en daarnaast structureel € 210 miljoen extra beschikbaar te stellen voor het budgettair kader 2019. Ook kent hij middelen (€ 60 miljoen) voor manoeuvreerruimte toe. Het geld wordt verdeeld over de regio’s waar tekorten worden verwacht. Een klein deel van de PGB-middelen wordt overgeheveld naar zorg in natura, op basis van verzoeken door Wlz-uitvoerders.

Volgens de zorgkantoren is er sprake van een groter tekort dan waar de NZa op uitkomt. Dit baseren zij op actuele declaratiecijfers. Het aanvullende augustus-advies van de NZa zal worden gebaseerd op de beschikbare gegevens van 2019. De minister bekijkt dan of verdere actie nodig is.

Voorlopig budgettair kader 2020

Het voorlopig budgettair kader voor 2020 is gebaseerd op het Wlz- kader 2019. Hierop vinden de volgende mutaties plaats:

Opbouw

€ miljoen

Wlz kader 2019

23.214

Groeiruimte 2020

500

Kwaliteitskader verpleeghuizen tranche 2020

500

Herijking tarieven verpleeghuissector

-87

Lage ZZP’s

-60

Roerende voorzieningen

17

Uitbreiding EKT- en meerzorgregeling

5

Diverse bijstellingen

4

Loon- en prijsbijstelling 2020

PM

   

Voorlopig Wlz kader 2020

24.092

Voor roerende voorzieningen geldt dat zij per 2020 ook voor alle verblijfscliënten zonder behandeling in het budget van de instelling zitten. Hiertoe wordt de NIC verhoogd.

De uitbreiding van de EKT- en meerzorgregeling betreft de voortzetting van de maatregel die in 2018 is ingegaan ter voorkoming van de zorgval.
In de diverse bijstellingen is onder andere de verhoging van het WLz-kader meegenomen, die samenhangt met de herijking van de tarieven voor de prestaties zzp, vpt en dagbesteding voor cliënten met een visuele handicap.
Van het Wlz- kader 2020 wordt maximaal € 40 miljoen ingezet voor de zorg aan mensen met een complexe zorgvraag (programma Volwaardig leven). Er wordt € 200 miljoen gereserveerd als herverdelingsmiddelen. Het pgb-kader bedraagt € 2.450 miljoen. Voor het kwaliteitsbudget verpleeghuizen is €  1.100 miljoen geoormerkt.

Innovatie en kader 2018

Vanaf 2019 wordt de geoormerkte ruimte voor innovatie structureel verhoogd van € 5 miljoen naar € 10 miljoen. Doordat de groei in uitgaven in 2018 is ingezet - vooral in de tweede helft van dit jaar – ontstaat er over deze periode naar verwachting een tekort van € 10 miljoen. Dit wordt alsnog ter beschikking gesteld, zodat de geleverde productie in 2018 in de nacalculatie volledig kan worden vergoed.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven