Nieuws

Voorlopige kaderbrief Wlz 2021

19 juni 2020

Minister De Jonge heeft op 10 juni het voorlopige kader Wlz voor 2021 vastgesteld en het kader voor 2020 geactualiseerd. Voor 2020 wordt in overeenstemming met advies van de NZa het budgettair kader opgehoogd, zoals in april al was aangekondigd. Vanwege de coronacrisis is de NZa niet met een nieuwe geactualiseerde prognose gekomen.

getekende hand houd een zak vast met een dollar teken erop

Budgettair kader 2020

Het budgettair kader voor 2020 is conform het maart-advies van de NZa opgehoogd met €425 miljoen en €55 miljoen extra herverdelingsmiddelen. De NZa heeft in het mei-advies aangegeven geen geactualiseerde prognose van de uitgavenontwikkeling uit te brengen, omdat het coronavirus tot trendbreuken leidt die nog niet adequaat in de prognose meegenomen kunnen worden. De NZa adviseert dan ook om het budgettaire kader te baseren op de prognose uit het maart-advies. De minister heeft dit advies overgenomen. Wel is er ten opzichte van de ophoging in april een verschuiving van €86 miljoen van zorg in natura naar PGB.
Dit betekent dat het totale budgettaire kader 2020 €24.961 miljoen bedraagt. Hiervan is er voor de contracteerruimte €21.211 miljoen beschikbaar, voor PGB € 2.650 miljoen en voor het kwaliteitsbudget verpleeghuizen € 1.100 miljoen.

Budgettair kader 2021

Voor 2021 is het voorlopige budget als volgt opgebouwd:

Beschikbaar kader 2020

24.961

 

Groeiruimte

550

 

Kwaliteitskader VPH tranche 2021

350

 

Toegang Wlz voor mensen met een psychiatrische stoornis

645

 

Lage ZZPs

-50

 

Maatregelen ter voorkoming van zorgval

5

 

Loon- en prijsbijstelling 2020

PM

 

Wlz kader

26.461

 

  • Zorg in natura

 

22.053

  • PGB

 

2.758

  • Kwaliteitsbudget VPH

 

1.450

  • Herverdelingsmiddelen

 

200

(Bedragen in € miljoen)

Van de beschikbare contracteerruimte wordt incidenteel maximaal €10 miljoen ingezet voor de zorg aan mensen met een complexe zorgvraag die direct voortvloeit uit de in 2020 ingezette actie van het programma Volwaardig leven.

Groeimiddelen
Van de groeimiddelen wordt €4 miljoen bestemd voor investeringen in duurzaam vastgoed. De NZa wordt opgedragen dit in de tarieven voor NHC te verwerken. Verder wordt er €200 gereserveerd vanwege de onzekerheid over de benodigde groeiruimte per zorgkantoorregio en de regionale verdeling van de cliënten die per 2021 in de Wlz instromen op grond van een psychische stoornis.

Toegang Wlz voor mensen met een psychische stoornis
Naar verwachting zullen zo’n 9.250 cliënten op grond van een psychische stoornis per 2021  instromen in de Wlz. Indien de financiële effecten van de wetswijziging na afronding van het indicatie traject door het CIZ anders uitvallen dan geraamd, wordt dit verwerkt in de voorjaarsbesluitvorming  2021 en opgenomen in de voorlopige kaderbrief 2022. Het kan zowel een positieve als een negatieve bijstelling betekenen.

Ook voor 2021 is voor innovatie in de langdurige zorg €10 miljoen beschikbaar.

Aanvullende adviezen

De minister vraagt de NZa te blijven adviseren over de inzet van de herverdelingsmiddelen en de toereikendheid van het Wlz-kader. Voor het augustus-advies vraagt hij om een raming op te nemen van de omvang van de (compensatie van de) omzetderving voor zorg in natura en PGB. Daarnaast vraagt hij in 2021 specifiek aandacht voor de budgettaire impact van de instroom van mensen met een psychische stoornis.

Deze pagina is een onderdeel van: