Nieuws

Budgettair kader Wlz 2020 opgehoogd

21 april 2020

Minister de Jonge heeft op 20 april aan de Tweede Kamer laten weten dat het budgettair kader Wlz 2020 structureel wordt opgehoogd met € 480 miljoen. Hiermee kan het tekort dat door de NZa is geprognotiseerd, worden gedekt. Vanwege de corona-uitbraak en de onzekerheden die dat met zich mee brengt, is de besluitvorming naar voren gehaald. In mei en augustus zal de NZa opnieuw adviseren of de contracteerruimte toereikend is. De VGN is blij dat er al zo vroeg in het jaar meer duidelijkheid is over de beschikbare middelen.

Geld

Structureel meer middelen

De minister stelt Wlz-breed structureel € 480 miljoen beschikbaar. Hiervan is €425 miljoen direct beschikbaar voor de zorgkantoren. De overige € 55 miljoen wordt toegevoegd aan de nog gereserveerde € 70 miljoen herverdelingsmiddelen. Over de inzet hiervan geeft de NZa advies in de mei- en augustusraming. Hieronder staat de verdeling van de middelen over de verschillende onderdelen en het nieuwe beschikbare bedrag ten opzichte van de kaderbrief van oktober 2019.

(in miljoenen €)

Oktober 2019

Ophoging

April 2020

Contracteerruimte

€ 20.912

€ 385

€ 21.297

PGB kader

€   2.510

€  40

€   2.550

Herverdelingsmiddelen

€        70

€  55

€      125

(kwaliteitsbudget verpleeghuizen)

€   1.100

 

€   1.100

Wlz kader

€ 24.592

€ 480

€ 25.072

De NZa verdeelt de extra contracteerruimte in overleg met de zorgkantoren.

De VGN heeft in de afgelopen jaren aangedrongen op snellere besluitvorming over beschikbare extra middelen voor de dreigende tekorten, om de onzekerheid voor zorgaanbieders over de betaling van geleverde zorg te verminderen. Zeker nu de financiële zekerheid door de corona-uitbraak nog meer onder druk staat, is het positief dat de minister nu al extra middelen beschikbaar heeft gesteld. Hierdoor kunnen afspraken over de vergoeding van de inkomstenderving gemaakt worden.

Maartbrief NZa

De NZa heeft in maart in een brief geraamd dat het tekort € 75 miljoen groter is dan wat in  januari werd verwacht. Toen werd al aangegeven dat voor de stijging van het aantal cliënten in de tweede helft van 2019 het beschikbare Wlz-kader voor 2020 al bijna volledig nodig is om de zorg te kunnen continueren. Daarnaast is een toename van de wachtlijsten geconstateerd, met name in de verpleeghuizen . Op basis van de trends in zorglevering raamt de NZa een tekort van € 425 miljoen. Daarnaast schat ze dat voor de actief wachtenden zo’n € 78 miljoen nodig is en koppelt daar het advies aan  om € 50 miljoen extra beschikbaar te stellen vanwege te verwachten verbeteringen in de wachtlijstregistratie, die mogelijk tot hogere wachtlijsten leiden. In totaal komt de raming van de NZa uit op een tekort € 550 miljoen, waarvan € 70 al beschikbaar is via de gereserveerde herverdelingsmiddelen.

Vervolgadviezen

De minister heeft de NZa gevraagd om in mei en in augustus met een nieuw advies te komen over de mate waarin het budgettair kader en de inzet van de gereserveerde herverdelingsmiddelen toereikend zijn. Het mei-advies wordt meegenomen in de voorjaarsbesluitvorming. Het augustus-advies wordt meegenomen bij de vaststelling van het definitieve Wlz-kader rond prinsjesdag.

Deze pagina is een onderdeel van: