Nieuws

ZN biedt financiële helderheid voor langdurige zorg

24 maart 2020

Op 23 maart heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een brief gestuurd aan de zorgbranches, waarin zij aangeven op welke wijze zij de zorgaanbieders in de langdurige zorg financieel ondersteunen met betrekking tot de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het doel hiervan is om de zorgaanbieders comfort te bieden, zodat zij zich kunnen richten op het bieden van de noodzakelijke en veilige zorg. Het uitgangspunt is dat een negatief effect van de coronacrisis op de financiële positie van een zorgaanbieder wordt geneutraliseerd.

Knelpunten

ZN en de zorgkantoren geven in hun brief aan dat zij zien dat zorgaanbieders in de langdurige zorg, waaronder de gehandicaptenzorg, steeds meer financiële onzekerheid hebben als gevolg van de corona-crisis. Die onzekerheid betreft zowel de extra kosten waarmee zorgaanbieders worden geconfronteerd als de kosten die samenhangen met productieverlies, punten waar de VGN ook aandacht voor heeft gevraagd.  

Oplossingen

Zorgkantoren hebben gezocht naar oplossingen om de continuïteit van zorg op de korte termijn te garanderen en de continuïteit van (het) zorg(landschap) op langere termijn te borgen. De geboden maatregelen hieronder zijn tijdelijk en bedoeld voor het op korte termijn oplossen van knelpunten in de uitvoering. Zorgkantoren hebben op 4 fronten afspraken gemaakt met VWS, het Zorginstituut NL en de NZa over maatregelen. Deze betreffen:

 1. Financiering van extra kosten
  Zorgaanbieders maken extra kosten voor het leveren van zorg. Voor de vergoeding hiervan stelt de NZa een nieuwe regeling op. De VGN is hierover in gesprek met de NZa en andere betrokkenen.
 2. Compensatie van omzetderving  
  Zorgaanbieders die te maken hebben met teruglopende omzet als gevolg van de coronacrisis worden hiervoor gecompenseerd. De nadere uitwerking hiervan volgt. Het uitgangspunt is hierbij dat in elk geval tot 1 juni wordt vergoed conform de omzet in het contract of, in afwezigheid daarvan, een zo goed mogelijke inschatting daarvan als er geen coronacrisis zou zijn geweest. Zorgkantoren vertrouwen erop dat zorgaanbieders doorlopend verkennen hoe zij een eventuele omzetdaling kunnen beperken en het beschikbare personeel inzetten waar nodig, binnen of buiten de eigen organisatie.
 3. Het op peil houden van liquiditeit 
  Zorgkantoren zijn bereid tot het opzetten van of doorbetaling van voorschotten zoals een zorgaanbieder deze bij een situatie zonder uitbraak van het coronavirus zou ontvangen.  
 4. Een tijdelijke versoepeling van verantwoording  
  Gegeven de creativiteit die op dit moment gevraagd wordt van zorgaanbieders, is het goed denkbaar dat de reguliere afspraken voor verantwoording niet altijd opgevolgd kunnen worden.  De NZa en zorgkantoren gaan uit van een pragmatisch ingestoken verantwoording van de gemaakte afspraken in deze crisisperiode. Dit bevordert dat zorgpersoneel op een andere wijze kan werken en ook op andere plekken inzetbaar is voor acute noden als gevolg van de coronacrisis. 

Deze 4 maatregelen vergen nog nadere uitwerking. Zodra wij hier meer informatie over hebben, wordt dit op de website geplaatst. ZN benadrukt dat zorgaanbieders uit kunnen gaan van de beschreven oplossingen, ook al moet de uitwerking nog volgen. Deze maatregelen zijn voor zorgaanbod aan Wlz-cliënten voorliggend op andere maatregelen die door de overheid zijn genomen. Zo moeten de zorgaanbieders eerst een beroep doen op deze Wlz-maatregelen voordat ze een beroep kunnen doen op het noodpakket zoals bijvoorbeeld de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Dit geldt ook voor derden die worden ingeschakeld door zorgaanbieders (onderaannemersschap).

De VGN is blij dat de zorgkantoren duidelijkheid hebben gegeven over de maatregelen om de financiële gevolgen van de corona-crisis te beperken. Wel hebben wij naar aanleiding van deze maatregelen aanvullende en verduidelijkende vragen gesteld aan ZN, zodra hier antwoorden over komen, vullen we dit artikel aan.

PGB

Het uitgangspunt van continuïteit van zorg geldt ook voor PGB-aanbieders. Zorgverzekeraars en zorgkantoren verkennen met het ministerie van VWS, gemeenten en de SVB de oplossingsrichtingen. Op de websites van Per Saldo en de SVB vindt u de meest recente informatie.

Vragen

Zorgkantoren publiceren vanaf 25 maart vragen en antwoorden van cliënten en zorgaanbieders op hun site en op de site van ZN.nl/zorgkantoren. Zorgaanbieders kunnen met vragen terecht bij hun contactpersoon bij het zorgkantoor.

Andere domeinen

ZN geeft aan dat er voor de Zvw nog een brief komt over passende maatregelen voor de onderdelen die niet in de eerder gestuurde brief over de basisstructuur en (tijdelijke) verpleeghuiszorg waren opgenomen. De VGN heeft bij ZN aangekaart dat duidelijkheid ook voor de ZG-prestaties die onder de Zvw vallen zeer gewenst is.

Daarnaast wordt in de brief ook aangegeven dat de overheid ook met de gemeenten vergelijkbare afspraken aan het maken is voor de Wmo2015 en de Jeugdwet.

Deze pagina is een onderdeel van: