Nieuws

Meer duidelijkheid over de uitwerking financiële zekerheid Wlz voor langdurige zorg

16 april 2020

Het ministerie van VWS heeft vandaag meer duidelijkheid gegeven over de uitwerking van de financiële zekerheid in de Wet langdurige zorg (Wlz). In een brief geeft hij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)de opdracht om de onderdelen inkomstenderving en vergoeding van extra kosten van de ondersteuningsmaatregelen langdurige zorg nader uit te werken in een of meerdere beleidsregels en geeft daarbij uitgangspunten mee. Deze uitgangspunten geven de zorgaanbieders meer duidelijkheid en zekerheid over hun inkomsten in de komende periode.

abonnementstariefwmo

De VGN heeft overleg gehad met VWS, de NZa en ZN over de inhoud van de brief en is (met een aantal leden) betrokken bij de uitwerking van de beleidsregel door de NZa. Wij zetten in op een zo eenvoudig mogelijke systematiek met zo weinig mogelijk extra administratieve belasting en verantwoording, die recht doet aan de grote inspanningen die in onze sector worden gedaan. Daarbij is onze lijn om zoveel mogelijk uniformiteit tussen de verschillende domeinen te realiseren.

Financiële maatregelen

ZN heeft in haar brief van 23 maart jl. de maatregelen benoemd die in afstemming met VWS en de NZa zijn genomen om de zorgaanbieders in de langdurige zorg financieel te ondersteunen. Deze maatregelen worden verder uitgewerkt in een beleidsregel van de NZa. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met het CAK over de bevoorschotting.
In de brief die VWS nu heeft opgesteld worden de uitgangspunten benoemd die de NZa moet meenemen bij de uitwerking van de beleidsregels. Deze uitgangspunten geven ook meer duidelijkheid aan zorgaanbieders. In de brief wordt ingegaan op inkomstenderving en de vergoeding van extra kosten. Hieronder vindt u de belangrijkste uitgangspunten.

Inkomstenderving

Zorgaanbieders die te maken hebben met teruglopende omzet als gevolg van de coronacrisis worden hiervoor gecompenseerd. De geprognosticeerde omzet wordt gehandhaafd alsof er geen corona was, hiertoe worden de herschikkingsafspraken op dit niveau ingediend. Daarbij wordt wel gecorrigeerd voor de lagere doorlopende kosten die zorgaanbieders zelf hebben gerealiseerd. Zorgaanbieders worden in staat gesteld de compensatie ook aan derden (onderaannemers) te bieden.

De niet-gerealiseerde productie wordt apart bijgehouden en meegenomen in het sluittarief. Helaas is het niet mogelijk om ook niet-geleverde zorg via de reguliere weg te mogen declareren. Vanuit rechtmatigheid is het noodzakelijk de geleverde en niet-geleverde zorg apart te registreren. De uiteindelijke aanvaardbare kosten door gerealiseerde en niet-gerealiseerde productie wordt vergoed tot maximaal de goedgekeurde productieafspraak bij de herschikking. De compensatie heeft vooralsnog betrekking op niet-geleverde productie tussen 1 maart en 1 juni 2020. De contracteerruimte wordt zodanig vastgesteld dat de productie vergoed kan worden alsof er geen corona was.

Vergoeden extra kosten

Zorgaanbieders moeten in de gelegenheid worden gebracht om te doen wat nodig is om de crisis te beheersen. De extra kosten als gevolg van de corona crisis worden vanaf 1 maart vergoed via de nacalculatie.  De extra kosten moeten geregistreerd worden. De NZa wordt gevraagd bij de verantwoordingseisen een balans te vinden tussen rechtmatigheid en beperking administratieve lasten. Er mag geen dubbele bekostiging plaatsvinden. Het zorgkantoor moet akkoord zijn met de aanvraag. De extra kosten worden buiten de contracteerruimte vergoed en het zorgkantoor past de maandelijkse bevoorschotting aan als dat nodig is voor de zorgaanbieder.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos