Nieuws

Reactie jeugdbranches op afspraken Rijk en VNG ‘Coronacrisis: financiële duidelijkheid jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning'

26 maart 2020

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) zijn blij met de afspraken die het Rijk en de VNG hebben gemaakt over de continuïteit van de financiering van Jeugdzorg en Wmo.

Gemaakte afspraken

Er zijn afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over: 

  • Voorzetting van de financiering van de omzet door gemeenten aan  aanbieders zoals die contractueel overeengekomen was (dan wel een zo goed mogelijke inschatting daarvan).
  • Vergoeding van meerkosten als gevolg van de corona-crisis.
  • Ruimte en soepelheid in de verantwoording als door de corona-crisis andere vormen van hulp worden verleend en professionals op een andere plek werkzaam zijn.
  • Compensatie van de effecten die optreden na afloop van de crisis. 

Rijk en VNG doen een ‘zeer dringend beroep’ op gemeenten om hun aanbieders ‘financieel zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020’. Het is de vraag of dit voldoende is. De BGZJ pleit ervoor dat Rijk en VNG, volgens een duidelijke ‘escalatieladder’, daadwerkelijk ingrijpen als gemeenten of regio’s hier onvoldoende gehoor aan geven. Omdat onbekend is hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen en aanbieders hier nog het hele jaar mee te maken zullen hebben, is er wat de BGZJ betreft alle reden toe om de steunmaatregelen nu al voor het hele jaar 2020 van toepassing te verklaren.

Hoe een en ander in de praktijk wordt vormgegeven moet nog nader worden uitgewerkt. Het gevaar bestaat dat afzonderlijke gemeenten hier op verschillende wijze mee omgaan, wat tot onnodige administratieve lasten leidt voor aanbieders. Dat is het laatste waar in deze crisistijd behoefte aan is. Daarom pleiten de branches voor landelijke uniforme afspraken - niet alleen voor de Jeugdwet en Wmo maar ook in de Wlz - die leiden tot zo min mogelijk administratieve belasting voor gemeenten én aanbieders. 

De afspraken zijn te vinden als bijlage bij dit artikel. 

Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt