Nieuws

Uitwerking corona-afspraak meerkosten in het Sociaal Domein

03 juni 2020

Het ministerie van VWS en de VNG hebben de corona-afspraak van 25 maart over meerkosten in het sociaal domein (de Wmo en de Jeugdwet) verder uitgewerkt.

Mondkapje-corona

Deze uitwerking gaat over de afspraak tussen Rijk en VNG dat de meerkosten die direct voortvloeien uit het volgen van de corona-maatregelen van het Rijk vergoed worden.

Criteria

Er is in de uitwerking een opsomming opgenomen van kosten die als meerkosten worden aangemerkt. Dit is geen limitatieve lijst. Andere meerkosten komen ook voor compensatie in aanmerking, als zij voldoen aan de criteria:

  • De meerkosten moeten een duidelijk gevolg zijn van de corona-maatregelen van het Rijk en/of RIVM-richtlijnen en zouden onder reguliere omstandigheden niet zijn gemaakt.
  • De zorgaanbieder is bij het maken van meerkosten doelmatig te werk gegaan en de kosten moeten niet al op een andere wijze gecompenseerd zijn.
  • De meerkosten moeten aantoonbaar zijn; de gemaakte kosten moeten kunnen worden onderbouwd per gemeente.
  • Naast doelmatigheid geldt ook het uitgangspunt van proportionaliteit en exclusiviteit. Proportionaliteit impliceert bijvoorbeeld dat extra ruimte creëren niet gelijkstaat aan een grootscheepse en luxe verbouwing van de ruimte. Exclusiviteit dat meerkosten (vanzelfsprekend) slechts via één maatregel kunnen worden gedeclareerd.

Looptijd compensatie

De compensatie voor meerkosten geldt van 1 maart tot in elk geval 1 juli. Het Rijk en de VNG erkennen dat meerkosten zich ook na deze datum voordoen. Of verlening plaatsvindt en/of afspraken dan wijzigen, is onderwerp voor nader overleg en besluitvorming. De VGN ziet dat voortzetting van compensatie van meerkosten na 30 juni noodzakelijk is. Om dat te realiseren hebben wij samen met BGZJ-partners in een brief (bijgevoegd onder dit artikel) het Rijk en de VNG oproepen tot verlenging van de looptijd tot 31 december.

Toedeling aan meerdere gemeente

Meerkosten kunnen worden gedeclareerd volgens de reguliere systematiek, bij dezelfde partij als waarmee het contract is vastgesteld. Daarbij is het van belang dat aanbieders die voor meerdere gemeenten werken in de facturering/declaratie/vastlegging duidelijk het totaalbedrag aangeven en hoe dit onder de verschillende gemeenten is verdeeld. Voorgeschreven wordt dat de meerkosten verdeeld moeten worden naar rato van de verdeling van de omzet over het jaar 2019 met de gecontracteerde gemeenten.

Format registratieformulier volgt snel

Nu deze afspraak uitgewerkt is, ontwikkelt het Ketenbureau op korte termijn een format registratieformulier. Gemeenten worden dringend opgeroepen dit standaard format voor meerkosten te gebruiken. Indien uw gemeente een ander format voor de registratie van meerkosten hanteert, dan vernemen wij dat graag zodat wij dat kunnen aankaarten bij de VNG.

Landelijke uitwerking vs individuele gemeente

Hoewel gemeenten kunnen afwijken van deze landelijke afspraken, acht de VGN het van groot belang dat gemeenten zich hier wel aan binden. Mocht uw gemeente anders handelen, dan vernemen wij dat graag zodat wij dat kunnen aankaarten bij de VNG.

De uitwerking van de meerkostenregeling vindt u op de website van de VNG.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: