Nieuws

Kabinet kondigt noodpakket voor economie aan

18 maart 2020

Het kabinet heeft op 17 maart een noodpakket aangekondigd om banen te behouden en de economische gevolgen van de maatregelen tegen de uitbraak van het coronavirus te beperken. Dit noodpakket is ook van toepassing op de gehandicaptenzorg. Daarnaast gaat het kabinet specifiek in op de gevolgen voor zorgaanbieders. Hieronder geven wij de meest relevante onderdelen voor de gehandicaptenzorg weer.

Geld

Noodpakket

Het kabinet geeft per brief aan dat door de maatregelen tegen de uitbraak van het coronavirus een nieuwe fase is ingegaan die vraagt om extra maatregelen die werknemers, zzp-ers en bedrijven in staat stellen om deze moeilijke periode te overbruggen. Zij kiest voor een massief en breed pakket met een potentiele inzet van miljarden per maand. Dit noodpakket geldt voor drie maanden, waarbij het kabinet nauwlettend de ontwikkelingen volgt en is voortdurend met relevante partijen in gesprek om waar nodig noodzakelijke aanpassingen te doen. Het kabinet benadrukt dat financiële middelen geen beperkende factor zijn.

Specifiek beleid voor de zorgsector

In de brief is de volgende passage specifiek voor de zorg opgenomen:
‘Waar verder de medische beheersing van het virus noopt tot noodzakelijke maatregelen die leiden tot een extra budgettair beslag in het Rijksbrede beeld, bijvoorbeeld ten behoeve van medewerkers, hulpmiddelen en medicijnen in de zorg, past het kabinet deze in. Bij een uitbraak van een epidemie is het soms nodig om op zeer korte termijn besluiten te nemen, besluiten die ook binnen de zorgsector financiële gevolgen zullen hebben. Gevolgen enerzijds doordat veel zorgaanbieders met hogere kosten worden geconfronteerd, anderzijds omdat ook sommige vormen van zorg juist geen doorgang kunnen vinden (vraaguitval). Vanzelfsprekend zullen we doen wat nodig is. Het kabinet is in constructief overleg met zorgverlenende partijen en ook met de NZa, de zorgverzekeraars en gemeenten om hier vervolg aan te geven. Zorgaanbieders die worden geconfronteerd met liquiditeits- en andere financiële problemen kunnen daarover in overleg gaan met de financiers van hun zorg: zorgverzekeraars, uitvoerders van de Wet langdurige zorg (zorgkantoren) en gemeenten voordat zij een beroep hoeven te doen op de tijdelijke regeling voor tegemoetkoming loonkosten.’

De VGN heeft deze week overleg met het ministerie en andere branches over de uitwerking van bovenstaand. Ook zijn wij in overleg met ZN, de VNG en de NZa. Wij ondersteunen het advies van het kabinet aan zorgaanbieders om bij liquiditeits- en andere financiële problemen in overleg te gaan met uw zorgkantoor of gemeente.

Overige relevante maatregelen

WW-premiedifferentiatie voor overwerk in het kader van de WAB
In de per 1 januari 2020 ingegane Wet Arbeidsmarkt in Balans is opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Het kabinet zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.

Ook is de mogelijkheid om een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen om te voldoen aan de voorwaarden voor de lagere WW-premie uitgesteld tot 30 juni 2020.

Uitstel van betaling van belastingen
Ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of zullen komen kunnen bij de belastingdienst uitstel van betaling aanvragen. Per direct worden dan de invorderingsmaatregelen stilgelegd. Er wordt nog onderzocht hoe dit zo eenvoudig kan worden vormgegeven.  Nadere informatie over deze maatregel is te vinden bij de belastingdienst.

Noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW)
Het kabinet werkt aan een tijdelijke tegemoetkomingsregeling voor werkgevers die te maken hebben met een verwacht omzetverlies van tenminste 20%. Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten van 90% van de loonsom. De VGN zou, daar waar mogelijk, verzoeken om arbeidstijdverkorting willen voorkomen. De handen in de zorg zijn momenteel schaars. We vragen onze leden dan ook te onderzoeken of er andere ‘creatieve’ oplossingen zijn door (tijdelijk) overtollige medewerkers in te zetten op plekken waar wel tekorten zijn (desnoods buiten de eigen organisatie of eigen branche). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Regio+. 

Update 26 maart 2020

In de brief van ZN over financiële helderheid in de langdurige zorg staat dat ook voor derden die door zorgaanbieders worden ingeschakeld, voor bijvoorbeeld de dagbesteding, in beginsel geldt dat binnen de publiek gefinancierde contractuele relatie de oplossing wordt gezocht. Dat wil zeggen binnen de Wlz-contracten tussen zorgkantoren en aanbieders. Zorgaanbieders dienen eerst een beroep te doen op de Wlz-afspraken, voordat zij een beroep doen op het noodpakket van het kabinet. Hier valt onder de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).
Zorgaanbieders die worden geconfronteerd met liquiditeits- en andere financiële problemen dienen dan ook eerst in overleg te gaan met de financiers van hun zorg voordat zij zich wenden tot de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd voor alle sectoren.

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: