Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019 vastgesteld

Ieder jaar stelt het CIZ de beleidsregels indicatiestelling Wlz vast. Voor 2019 zijn deze inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. Dit jaar zijn er geen grote wijzigingen doorgevoerd. Belangrijkste wijziging voor de gehandicaptenzorg is de opname van een apart afwegingskader voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen die een vraag hebben naar behandeling met verblijf. 

wlz

Tot nu toe waren de stappen die doorlopen werden om een aanvraag voor behandeling met verblijf te beoordelen opgenomen in het reguliere afwegingskader. In de praktijk leverde dit vragen op. Het CIZ heeft nu een apart afwegingskader voor deze doelgroep opgenomen. 

Daarnaast is er een alinea opgenomen over het hele systeem van wet- en regelgeving. Dit gaat over de verschillende domeinen (Wlz, Wmo en Zvw) in relatie met de zorg voor burgers. 

Tot slot is het hoofdstuk gebruikelijke zorg aangepast. Om de leesbaarheid te verbeteren is de tekst over de gebruikelijke zorg en de richtlijn samengevoegd. 

Het CIZ heeft ook de teksten van de zorgprofielen in een leesbare versie op hun website gepubliceerd. 

 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Gera van der Woude
Telefoonnummer
Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van