Nieuws

Update indicatiestelling Wlz

11 juli 2017

Er zijn een aantal ontwikkelingen rond de indicatiestelling Wlz. We brengen u hier graag van op de hoogte. Het gaat over de doorlooptijd van indicaties, de bekostiging van de IQ test en het afwegingskader. 

Doorlooptijd indicaties

In de afgelopen maanden is het aantal aanvragen bij het CIZ toegenomen. Hierdoor zijn de doorlooptijden voor de afhandeling opgelopen. De toename komt onder andere door aanvragen voor de BOPZ en de BUK (besluit uitvoering kinderbijslag). Het CIZ kan niet langer garanderen dat aanvragers binnen de termijn van zes weken een indicatiebesluit ontvangen. Het CIZ onderneemt een aantal stappen om de doorlooptijd te verkorten. Cliënten die mogelijk geen besluit krijgen binnen de zes weken worden door het CIZ hierover geïnformeerd. Ze krijgen ook te horen hoeveel vertraging hun aanvraag oploopt. Wanneer blijkt dat de situatie zo urgent is dat er niet gewacht kan worden dan wordt de aanvraag alsnog opgepakt en behandeld. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in extra medewerkers bij het CIZ.

Bekostiging IQ test

Om de toegang tot de Wlz te kunnen bepalen zijn diagnostische tests nodig. Eerder hebben we u geïnformeerd dat de Staatssecretaris de bekostiging van deze tests zou uitzoeken. Het ministerie van VWS heeft het CIZ gevraagd om de bekostiging van IQ testen uit te voeren. Het CIZ gaat dit naar verwachting per 1 januari 2018 uitvoeren. Hoe dit gaat werken in de praktijk wordt nog nu verder concreet uitgewerkt.

Afwegingskader toegang Wlz

Een tijd geleden heeft het Zorginstituut Nederland een afwegingskader toegang Wlz ontwikkeld. Het CIZ heeft in de afgelopen periode gekeken naar de gevolgen als dit afwegingskader wordt ingevoerd. Het CIZ heeft de kern van het afwegingskader: het systematisch onderzoeken en vastleggen van de indicatiecriteria voor toegang tot de Wlz geïmplementeerd. Het CIZ blijft werken met de huidige vragenlijst, omdat na statistisch onderzoek blijkt dat dit een adequaat instrument is.
Een aanbeveling vanuit het Zorginstituut was om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te verbeteren. Het CIZ investeert in een programma kwaliteit, waarmee zij zich wil verantwoorden naar de buitenwereld.

Voor de VGN is het essentieel dat de indicatiestelling eenduidig en onafhankelijk plaatsvindt. Een afwegingskader is hierin een belangrijk instrument. Ook het mee laten kijken van een andere beoordelaar is noodzakelijk om eenduidigheid indicaties te stellen.

Aanvraag nieuwe indicatie

Cliënten die in de AWBZ een ZZP hadden op 31 december 2014 hebben automatisch een indicatie gekregen voor onbepaalde tijd en hebben hun leven lang recht op Wlz-zorg. Wanneer de zorgvraag verandert en een cliënt een ander zorgprofiel aanvraagt, gaat het CIZ deze aanvraag beoordelen volgens de toegangscriteria van de Wlz. Als de cliënt voldoet aan deze criteria wordt er vervolgens het best passend zorgprofiel afgegeven. Het kan ook zo zijn dat de cliënt niet voldoet aan de toegangscriteria van de Wlz: een blijvende behoefte aan 24 uurs zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht.  Wanneer deze situatie zich voordoet krijgt de cliënt een profiel toegewezen uit de lage zorgprofielen (bijvoorbeeld VG 1 of 2). Het is belangrijk om dit voor een aanvraag bij het CIZ goed te bekijken en na te gaan in hoeverre cliënt aan de toegangscriteria voldoet.

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude