Nieuws

Voortgangsrapportage Wlz mei 2017

16 mei 2017

De staatssecretaris heeft een nieuwe voortgangsrapportage Wlz gepubliceerd. Hierin geeft hij een overzicht van de ontwikkelingen in de Wlz en de diverse onderzoeken die de afgelopen tijd zijn gepubliceerd. Thema's die worden benoemd betreffen de toegang, bekostiging, inkoop en innovatie. Nieuwe ontwikkelingen zijn de uitbreiding van de aanspraak verpleging en de bekostiging van de IQ test. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen benoemd.

wlz

Toegang tot Wlz

De VGN deelt met de Staatssecretaris dat er duidelijkheid moet zijn over de afbakening tussen de verschillende wetten (Jeugdwet-Wmo-Zvw en Wlz). Alleen bij helderheid en bekendheid over de afbakening kan worden voorkomen dat kinderen en hun ouders van het kastje naar de muur worden gestuurd. Hiervoor is nog wel meer actie gewenst.

Bij de voortgangsrapportage is ook het rapport over een onderzoek naar een apart afwegingskader voor toegang tot de Wlz voor kinderen gepubliceerd. Een onderzoek waar de VGN op heeft aangedrongen. De VGN is blij dat dit rapport eindelijk openbaar is. We zijn echter teleurgesteld dat een inhoudelijke reactie van de Staatssecretaris uitgesteld wordt. In een later stadium komen we terug op de inhoud van dit rapport.

Verder worden de herindicatietrajecten voor de Wlz-indiceerbaren en de GGZ-B cliënten genoemd. Ook wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de indicaties nav. een rapportage van het CIZ. Uit deze rapportage blijkt dat de stijging in de gehandicaptensector en vooral in de VG gestaag door blijft gaan. De staatssecretaris benoemt verder het traject rond het maatwerkprofiel.

Daarnaast wordt ingegaan op het rapport van de NZa over wachtlijstbeheer en de organisatie van cliëntondersteuning door de zorgkantoren.

Bekostiging

Onder bekostiging geeft de staatssecretaris onder andere de stand van zaken van het NZa onderzoek naar de doorontwikkeling van de Wlz en de herijking van de tarieven.

Daarnaast gaat hij in op de bekostiging van de IQ-test. In de indicatiestelling zijn diagnostische tests nodig, zoals een IQ test voor de vaststelling van een VG grondslag. Als cliënten deze nog niet in een eerder traject hebben laten doen, bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs, is de bekostiging niet geregeld. De staatssecretaris is in overleg met het CIZ om te komen tot een oplossing hiervoor. De VGN is blij met deze toezegging.

Vanaf 2018 wordt de aanspraak verpleging in de Wlz uitgebreid. In 2015 heeft het Zorginstituut een duiding uitgebracht over verpleging in de Wlz. Daarin is aangegeven dat alle verpleging, met uitzondering van verpleging die wordt aangestuurd door medisch specialisten, deel uit maakt van de Wlz. Vanwege de consequenties van deze duiding is deze tot nu toe niet doorgevoerd. Per 2018 wordt deze duiding echter wel gevolgd en maakt verpleging integraal deel uit van de Wlz aanspraak. Hiervoor worden de ZZP en VPT tarieven opgehoogd. De VGN is bezorgd over de uitwerking van deze uitbreiding van de aanspraak voor gehandicaptenzorg instellingen. Het is nog niet duidelijk met hoeveel de tarieven worden opgehoogd.

Inkoop

Bij het thema inkoop gaat de staatssecretaris in op de experimenten persoonsvolgende zorg in Rotterdam (Gehandicaptenzorg) en Zuid-Limburg (V&V).

Innovatie

Bij het thema innovatie wordt onder andere ingegaan op de Health deal die is gesloten met zorgaanbieder Siza en andere partijen over het Dorp.

De voortgangsrapportage en bijbehorende rapporten vindt u hier.

Deze pagina is een onderdeel van: