Nieuws

Voortgang onderzoek herijking Wlz tarieven.

31 maart 2017

In het kader van de herziening langdurige zorg zullen de tarieven voor ZZP’s en toeslagen worden herijkt. Hiermee wordt een langgekoesterde wens van de sector ingelost.

zorg

Vorig jaar heeft de Staatsecretaris aan de NZa hiertoe reeds opdracht verleend. Inmiddels is daar een vraag over de doorontwikkeling van de bekostigingssystematiek aan toegevoegd. De afgelopen periode heeft de NZa verkennende gesprekken gevoerd met de VGN. De NZa concludeert uit de gesprekken dat grootschalige veranderingen in de zzp systematiek (en vpt) op dit moment onwenselijk zijn. De NZa pleit dan ook voor het voortzetten van de lijn van integrale dagprijzen en het bieden van zoveel mogelijk rust op het gebied van intramurale bekostiging. Dit laat onverlet dat de uitkomsten van het onderzoek rond herijking van de tarieven tot andere inzichten kunnen leiden rond mogelijkheden voor clustering van zorgprofielen en hervorming van de toeslagensystematiek. 

Aanpak, planning en inhoudelijke uitgangspunten kostenonderzoek

De aanbesteding voor het kostprijsonderzoek is nu gestart. In juni beslist de NZa welke partij het onderzoek gaat doen. Gedurende de aanbestedingsperiode gaat de NZa middels drie Technisch Overleggen met alle partijen (VGN, Actiz, BTN, GGZ Nederland en ZN) gezamenlijk bepalen hoe het onderzoek het best aansluit bij de praktijk, de administratieve lasten beperkt houdt, antwoord geeft op de beleidsmatig relevante vragen en op tijd klaar is. Hierbij zullen ook controllers vanuit elke branche worden geraadpleegd. Ook zullen er sectorbrede overleggen worden georganiseerd om beroepsgroepen en patiëntenorganisaties te betrekken. Hierbij staan specifieke kennis en inbreng in het onderzoek centraal.

De uitvraag van gegevens bij de zorgaanbieders start in september. In november en december is de analyse gepland en in de eerste helft van 2018 gaat de NZa aan de slag om op grond van de analyses tot nieuwe tarieven te komen die volgens planning in juli 2018 dienen te worden vastgesteld (en moeten dan ingaan per 1/1/2019).

De NZa overweegt om bij de nieuwe bekostiging kwaliteitsprikkels te introduceren. De bekostiging kent nu geen expliciete prikkels voor kwaliteit. Het toekennen van het tarief is slechts in beperkte mate afhankelijk van de inhoud van de geleverde zorg, waarbij weinig is vastgelegd over welke zorg er geleverd zou moeten worden. Met de druk op doelmatigheid vanuit het systeem en het gebrek aan inhoudelijke standaarden, bestaat het risico dat een zzp steeds iets smaller wordt geïnterpreteerd. Aanbieders richten de zorgverlening in op de gelden die ze ontvangen. Wanneer er weinig inhoudelijke standaarden zijn, is het lastig om inzichtelijk te maken dat de geboden prijzen niet passend zijn. Kostprijsonderzoeken op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten zullen dit niet volledig inzichtelijk kunnen maken.

Om tot goede dekkende tarieven te komen is het noodzakelijk om consensus te krijgen over kwaliteitsstandaarden en deze mee te nemen in de prestatiebeschrijvingen. In het kostenonderzoek Wlz worden daarom niet alleen daadwerkelijk gemaakte kosten gemeten, ook kwaliteit is een nadrukkelijk onderdeel. Dit komt tot uiting bij de onderdelen in het onderzoek die betrekking hebben op het benoemen van zgn.  good-practices en bij de “zero-based” kostprijsbenadering. Waar mogelijk worden kwaliteit en kwaliteitskaders betrokken in de uitvraag en analyse. Het is de bedoeling dat op die wijze er inzicht ontstaat in de kostprijs in relatie tot kwaliteit. Uiteraard zal tijdens het onderzoek moeten blijken in hoeverre dit voornemen haalbaar en werkbaar is.

Binnenkort zullen zorgaanbieders een brief van de NZa ontvangen waarin het onderzoek wordt aangekondigd en uitgelegd. Daarbij wordt ook naar uw eventuele ideeën, aandachtspunten en suggesties gevraagd die u vervolgens kunt melden bij de VGN. Die zullen wij bundelen en inbrengen bij de NZa. Op die manier hopen wij het draagvlak te optimaliseren maar ook het onderzoeksresultaat zo optimaal mogelijk te doen zijn.