Nieuws

Van Rijn positief over vernieuwd kwaliteitskader gehandicaptenzorg

25 november 2016

In het debat over de Wlz dat op 24 november plaatsvond is een aantal relevante thema's voor de gehandicaptensector aan de orde geweest. De ontwikkelingen in het kwaliteitskader gehandicaptenzorg en de kwaliteitsagenda werden als voorbeeld genoemd voor andere sectoren. Veel aandacht ging uit naar de toegang tot de Wlz, onder andere voor kinderen, en naar onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarnaast is gesproken over uniformering van de zorginkoop en de experimenten persoonsvolgende zorg. Veel partijen waren het eens met de stelling dat de knelpunten die spelen niet zozeer worden veroorzaakt door de wet zelf, maar vooral in de uitvoering daarvan. De VGN waardeert de positieve uitspraken van de staatssecretaris over het vernieuwde kwaliteitskader gehandicaptenzorg en de uitvoering van de kwaliteitsagenda,

wlz

De VGN heeft in de aanloop tot dit debat een brief aan de Kamerleden gestuurd over de door ons gewenste ontwikkeling van de Wlz. Een deel van de aangekaarte punten is door de kamerleden zijn ingebracht in het debat.

Toegang tot de Wlz

Meerdere kamerleden (D66, PvdA, Groenlinks) drongen er bij de staatssecretaris op aan om nu snel uitvoering te geven aan een motie over onderzoek naar een apart afwegingskader voor kinderen, zoals de VGN ook had gevraagd. De staatssecretaris heeft aangegeven dat bij dit onderzoek de denktank IKZ is betrokken en dat het onderzoek nu gaat starten. Het zal in maart 2017 zijn afgerond. De Kamer heeft gevraagd de uitkomsten van dit onderzoek toe te passen op de wlz-indiceerbaren. Veel kamerleden vinden de toegang tot de Wlz te streng, met name voor ouderen (bij beperkte eigen regie) en kinderen. De Kamer heeft daarnaast aangedrongen op snelle duidelijkheid over de toegang voor GGZ clienten. Hierover gaat D66 een motie indienen. De staatssecretaris wil echter wachten op een uitvoeringstoets van het zorginstituut die pas half 2017 klaar is.

D66 heeft ook vragen gesteld over de bekosting van een IQ-test als deze nodig is voor een indicatie Wlz. De staatssecretaris heeft gezegd bezig te zijn met een oplossing hiervoor.

Kwaliteit, zorginkoop en meerjarenafspraken

De CU pleitte voor regelgeving voor meer uniformering in de zorginkoop om de administratieve lasten te beperken. De staatssecretaris is bezig om samen met het veld te kijken naar het schrappen van regels in de inkoop. Hij ziet daarnaast ook een belangrijke rol voor het vernieuwde kwaliteitskader gehandicaptenzorg om als basis te dienen in de inkoop en voor de IGZ, zodat niet ieder zijn eigen lijstje hoeft te komen. Hij noemt het kader als goed voorbeeld voor de V&V. Hij stelde ook de vraag welke rol er dan voor de zorgkantoren overblijft op het gebied van beoordeling kwaliteit. De basiskwaliteit en veiligheid liggen immers bij de IGZ. Als we verder zijn met persoonsvolgende bekostiging is de cliënt degene die de kwaliteit beoordeelt.

De staatssecretaris komt nog met een voorstel voor een Algemene maatregel van Bestuur Zorginkoop waarin hij desgewenst aanwijzingen over uniformiteit van zorginkoop opneemt.

Met betrekking tot meerjarenafspraken wil de staatssecretaris enerzijds meer zekerheid geven die nodig is voor innovatie, maar tegelijk gewenste nieuwe vormen van zorg en nieuwe toetreders niet belemmeren. Hij heeft de Wlz uitvoerders wel een concessie voor 5 jaar gegeven en er worden ook steeds meer meerjarenafspraken gemaakt. 

Persoonsvolgende zorg/persoonsvolgende bekostiging

Groenlinks vindt de experimenten PVB een goede zaak voor de keuzevrijheid en zorg op maat en vroeg de staatssecretaris naar zijn ambitie voor PVB. VVD drong aan op verdere uitbreiding van de experimenten om meer effect te kunnen bereiken. De staatssecretaris gaat de experimenten elk kwartaal monitoren.

Cliëntondersteuning

Groenlinks en D66 hebben aangegeven dat de onafhankelijke cliëntondersteuning nu onvoldoende is en dat dit breder bekeken moet worden, gedurende de zorgcarrière. Er komt nog dit jaar een integrale brief over cliëntondersteuning.

Systeemdwang

De CU heeft refererend aan de brief van de VGN over systeemdwang verzocht om integraler (bijvoorbeeld van het  hele cliëntsysteem) naar kosten te kijken en gevraagd wat er is waargemaakt van het uitgangspunt van de HLZ: van systemen naar mensen. Volgens de staatssecretaris wordt er steeds meer stem aan de cliënt gegeven door cliëntondersteuning en persoonsvolgende zorg.

Overige onderwerpen en toezeggingen

Het onderzoek Meerzorg/maatwerkprofiel is medio december gereed en wordt direct aan de Kamer gestuurd.

  • Voor beschikkingen Extra Kosten Thuis is er geen wettelijke beperking om deze voor slechts 1 jaar af te geven. De staatssecretaris overlegd met de zorgkantoren over een langere periode ingeval van stabiele zorgvraag.
  • De uitkomsten van het verkennend onderzoek naar vervoerskosten wordt op korte termijn naar de kamer gestuurd, met een standpunt van de staatssecretaris over benodigd vervolgonderzoek.
  • Het onderzoek door CBS naar stapeling van eigen bijdrage is in december klaar, daarna volgt een debat
  • De groei in de VG is volgens de staatssecretaris vooral het gevolg van meer PGB gebruik. In de volgende voortgangsrapportage wordt hier op ingegaan.
  • Financiële houdbaarheid: volgens de staatssecretaris is er vooral sprake van verschuivingen tussen domeinen door een verkeerde inschatting bij de transitie. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Er mag geen sprake zijn van afschuiven.
  • Meerdere kamerleden hebben gevraagd naar de wachtlijsten; de staatssecretaris verwees naar de aanpak die recent in een brief is verwoord.
Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos

Deze pagina is een onderdeel van: