Nieuws

Eerste termijn Wlz-debat: Verbeteringen nodig

11 september 2014

Op 10 september debatteerde de Tweede Kamer over de Wet langdurige zorg. De woordvoerders langdurige zorg uitten in deze eerste termijn stevige kritiek op het wetsvoorstel en vroegen zich af of invoering per 2015 wel verantwoord is. Ook de ‘vergeten groep’ waar de VGN aandacht voor heeft gevraagd, kwam meerdere keren aan de orde.  Vanmiddag reageert staatssecretaris van Rijn op de kritiek, vragen en ingediende amendementen van de Kamerleden.

In de aanloop naar dit debat heeft de VGN haar standpunten over een eigen perspectief voor de gehandicaptenzorg bij de kamerleden onder de aandacht gebracht.

De meeste partijen ondersteunen de nieuwe wet, maar vinden wel dat er verbeteringen in het huidige wetsvoorstel nodig zijn. Bij  een aantal partijen (CDA, D66, GroenLinks en 50PLUS-Baay) zijn twijfels over de haalbaarheid van een zorgvuldige invoering per 2015. De Kamerleden hebben de staatssecretaris nadrukkelijk gevraagd aan te geven wat er mis gaat als de invoering uitgesteld wordt.

Relevante onderwerpen tijdens het debat, waren:

Meer eigen regie/vanuit de zorgvraag;

Veel partijen vinden dat de wet Wlz nu teveel vanuit het aanbod (de zorginstelling) uitgaat. Kamerleden pleitten voor meer persoonsvolgendheid, een belangrijkere rol voor het zorgplan, meer gelijkwaardige keuzemogelijkheid voor thuis wonen ten opzichte van in de instelling en voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

Oplossing voor de ‘vergeten groep’

De oproep van de VGN en Ieder(in) om de staatssecretaris te vragen om een snelle oplossing te bieden aan de kwetsbare kinderen met een zware zorgzwaarte die nu extramurale zorg krijgen, vond navolging. Verschillende partijen stelden vragen hierover en drongen bij de staatssecretaris aan om dit snel en goed te regelen.


Toegang voor kinderen

De ChristenUnie vroeg aandacht voor de toegang van kinderen tot de Wlz omdat de criteria mogelijk niet zijn afgestemd op kinderen. De ChristenUnie wilde de mogelijkheid een AmvB op te nemen waarin afwijkende criteria voor kinderen mogelijk worden. D66 vroeg naar de rol van ‘gebruikelijke zorg’ bij kinderen. Daarnaast pleiten D66, PvdA, CDA en CU ervoor ook in de Wlz ‘enige ondoelmatigheid’ mogelijk te maken voor thuiswonende cliënten.


Apart ontwikkeltraject voor de gehandicaptenzorg

De regeringspartijen PvdA en de VVD pleitten voor een vernieuwingsagenda, waarin voor de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg apart een ontwikkeltraject wordt aangegeven. Hierin moeten vragen worden beantwoord onder andere over hoe de (persoonsvolgende) bekostiging vorm krijgt en hoe met kwaliteit wordt omgegaan. Ook D66 ziet een verschil in perspectief voor beide sectoren.


Aspecten zorgplan

D66 en de PvdA dienden een amendement in om de onderwerpen die bij de zorgplanbespreking aan de orde moeten komen uit de wet te halen en in lagere regelgeving te regelen. De VGN heeft hier met onder andere de cliëntenorganisaties op aangedrongen, om beter en flexibeler aan te kunnen sluiten bij sectorspecifieke onderwerpen.

Andere onderwepen waren: beperking van het kortdurend verblijf tot 2 dagdelen per week. minder bureaucratie, overgangsrecht lage ZZP's, meerjarencontracten en nadere regels voor de inkoop.

Amendementen

In een eerder artikel staan de belangrijkste amendementen die tot dan toe waren ingediend. Daarna zijn nog amendementen ingediend over:
- Uitstel Wlz tot 1-1- 2016 (GL)
- Toegang tot school bepaald door jeugarts (SGP)
- AmvB voor starten experiment persoonsvolgende bekostiging ((CU)
- Bestedingsmacht bij de client bij zorg in natura (waar zorg wordt afgenomen) (CDA)
- Overheadnorm voor instellingen (SP)
- Beloning ten gunste van werknemers als overhead laag is (SP)

Vervolg

Vanmiddag gaat Van Rijn in de tweede termijn in op de inbreng van de kamerleden. Hij is voor zijn plannen afhankelijk van de steun van de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP en zal waarschijnlijk met een aantal aanpassingen komen. De Kamerleden hebben gevraagd om de stemming over de amendementen uit te stellen tot een derde termijn. In de loop van het debat vandaag wordt duidelijk hoe de verdere planning verloopt. Het debat is live te volgen via www.tweedekamer.nl

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen