Nieuws

Wet langdurige zorg: aanpassingen in wetsvoorstel en behandeling van de wet

04 september 2014

Het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz) wordt in de week van 9-11 september behandeld in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft recent via een Tweede Nota van Wijziging een aantal wijzigingen op het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd.

wlz

Hieronder gaan we in op de belangrijkste wijzigingen van het wetsvoorstel en op de inbreng van de VGN bij de behandeling van de wet.

Tweede Nota van Wijziging

Het wetsvoorstel dat op 10 maart aan de Tweede Kamer is aangeboden, is in juni in de eerste Nota van Wijziging aangepast. Dit betrof voornamelijk de toevoeging van de langdurige GGZ. In de Tweede Nota van wijziging die op 21 augustus is gepubliceerd, zijn wijzigingen opgenomen die zeer relevant zijn voor de gehandicaptensector. Het betreft enerzijds wijzigingen die een uitwerking zijn van de brief die de staatssecretaris op 27 juni heeft gestuurd over de inkoop 2015. Anderzijds worden een aanpassingen gedaan, omdat bepaalde groepen onvoldoende in de wet waren opgenomen.

In de notitie in de bijlage worden de wijzigingen nader toegelicht. De VGN is blij met de aanpassingen voor de toegang van LVG-pakketten en het toevoegen van logeeropvang in het verzekerd pakket. Hiervoor hebben wij ook steeds gepleit bij VWS en politici. Over de uitwerking van logeeropvang en een aantal andere zaken zijn wij echter niet tevreden. Dit hebben wij dan ook onder de aandacht van de kamerleden gebracht (zie brief).

Wetsbehandeling

Na twee vragenrondes voor het zomerreces wordt naar verwachting in de week van 9 september het plenaire debat over de wet gevoerd. In de aanloop tot dit debat heeft de VGN contact gehad met verschillende politici. De VGN pleit voor een eigen perspectief voor de gehandicaptensector in de Wlz. Bijgevoegd vindt u de brief met standpunten over de wet en de nota van wijziging die wij onder de aandacht van de Kamerleden gebracht.

Amendementen

Kamerleden zijn bezig met het formuleren van amendementen op de wet. Tot nu toe ingediende amendementen die voor de gehandicaptensector van groot belang zijn, betreffen de volgende onderwerpen:

  • Regelen dat de aspecten die bij de wijze waarop de client zijn leven wenst in te richten (onderwerpen zorgplanbespreking) niet in de wet zelf maar in lagere regelgeving worden vastgelegd (D66/PvdA); 
  • Toestaan van 'enige ondoelmatigheid' bij kinderen (D66/PvdA/CDA);
  • Regelen dat het verzekerde recht op zorg is afgestemd op behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de verzekerde (D66);
  • Versterken van positie mantelzorgers en vrijwilligers (SGP/CU);
  • PGB volwaardige alternatieve leveringsvorm naast zorg in natura (D66);
  • Clienten worden actief gewezen op de mogelijkheid van (onafhankelijke) cliëntondersteuning (D66)

Wij houden u op de hoogte van andere relevante amendementen en de uitkomsten van de wetsbehandeling.