Nieuws

Wat houdt het Wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg (Wlz) in?

11 maart 2014

Maandag 10 maart heeft staatssecretaris van Rijn (VWS) het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz) naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat houdt het wetsvoorstel in?

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de wet. In de bijlage worden de aanpassingen ten opzichte van het voorgaande wetsvoorstel Wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) aangegeven en vindt u een uitgebreidere samenvatting van het voorliggende wetsvoorstel.

Toegang tot de Wlz
Een cliënt krijgt aanspraak op zorg (verzekerd recht) in de Wlz als hij voldoet aan de zorginhoudelijke toegangscriteria van de Wlz. Dat wil zeggen: als hij blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht of aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Uitzondering op het toegangscriterium blijvende zorgbehoefte wordt gemaakt voor cliënten met LVG-ZZP 1-5 vanaf 18 jaar. Voor deze cliënten geldt dat zij ook bij tijdelijke behoefte aan permanent toezicht en zorg in de nabijheid toegang tot de Wlz hebben. Zij krijgen dan een indicatie voor bepaalde tijd.

Het CIZ bepaalt (in persoon) de toegang en stelt het best passend zorgprofiel in aard en inhoud vast. Er wordt niet meer in een ZZP geïndiceerd waardoor meer vrijheid voor de cliënt en de aanbieder ontstaat om te bepalen op welke wijze de zorg geleverd wordt. Dit wordt vormgegeven in het zorgplan, dat wordt verankerd in de wet. De bepalingen uit de ingetrokken Beginselenwet zijn ook opgenomen in de Wlz.

Aanspraken en leveringsvorm
Cliënten die toegang hebben tot de Wlz hebben aanspraak op een integraal pakket aan zorg. De aanspraken zijn wettelijk verankerd. Deze zorg kan bestaan uit:

  • Verblijf in een instelling,
  • persoonlijke verzorging,
  • begeleiding,
  • verpleging,
  • behandeling 
  • vervoer
  • woningaanpassing voor thuiswonende cliënten tot 18 jaar

Aanspraak op deze verschillende zorgsoorten bestaat alleen als die zorg  noodzakelijk is voor een cliënt.

Cliënten kunnen verblijf en de bijbehorende zorg afnemen bij een aanbieder die door een zorgkantoor is gecontracteerd. Cliënten die geen verblijf willen afnemen kunnen kiezen voor een VPT of PGB onder voorwaarden van verantwoorde zorg en geen hogere kosten dan bij verblijf in een instelling.

Uitvoering
In de eerste fase (eerste jaren) zal regionale uitvoering via zorgkantoren plaatsvinden.
Om de administratieve lastendruk te verminderen wordt aan ZN gevraagd een voorstel voor opschaling van het aantal regio’s te doen. Daarnaast moeten de zorgkantoren gezamenlijk inkoopregels opstellen, die bijdragen aan het vereenvoudigen, uniformeren en standaardiseren van de inkoop, en deze ook daadwerkelijk gebruiken. Eventueel kan de minister nadere regels stellen. Bekostiging blijft op basis van ZZPs.Wel wordt hier groot onderhoud op gepleegd.

Toekomstperspectief
Het is denkbaar dat er op termijn onderscheid gemaakt gaat worden tussen GZ en ouderenzorg. In de gehandicaptenzorg is sprake van een relatief kleine en stabiele doelgroep waarbij landelijke uniformiteit en stabiliteit bij de zorginkoop belangrijk zijn. Maar ook de opties van regionale uitvoering door gemeenten of overheveling naar de Zvw worden voor de GZ nadrukkelijk niet uitgesloten. De beslissing voor een toekomstig model wordt niet vóór 2017 genomen.