Wlz in de Tweede Kamer en gevolgen zorginkoop 2015

De behandeling van het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (Wlz) in de Tweede kamer is in volle gang, maar wordt niet voor oktober afgerond. Dit betekent dat de zorginkoop 2015 van start gaat zonder dat duidelijk is onder welk regime dit gaat plaatsvinden. Het ministerie van VWS is daarom bezig met het uitwerken van een brief en een notitie, waarin wordt aangegeven welke keuzes voor 2015 worden gemaakt, ongeacht het regime. Deze brief wordt naar verwachting volgende week naar de Kamer gestuurd, waarna het inkoopproces kan starten.

Hieronder gaan we in op het proces van de behandeling Wlz en enkele inhoudelijke punten die inmiddels duidelijk zijn geworden.

Behandeling van het wetsvoorstel Wlz

Over het wetsvoorstel Wlz zijn, na de hoorzitting van 19 april, twee schriftelijke vragenrondes geweest. In de eerste vragenronde zijn meer dan 500 vragen gesteld. De VGN heeft hiervoor haar standpunten en vragen aan de Kamerleden voorgelegd. Veel van onze punten zijn in de vragenronde meegenomen, maar er zijn helaas nog weinig concrete antwoorden.

De Kamerleden hebben dan ook besloten om een tweede vragenronde te houden, die op 24 juni sloot. Hiervoor heeft de VGN naar aanleiding van de eerdere vragen op maat vervolgvragen per partij aangeleverd. Volgens de huidige planning worden de antwoorden in de week van 1 juli verwacht en gaat de Kamercommissie het debat over het wetsvoorstel inplannen voor direct na het zomerreces (begin september). De afronding in de Eerste Kamer vindt dan niet voor oktober plaats.

Naast het inbrengen van vragen hebben wij ook gesprekken gevoerd met politici van diverse partijen om onze standpunten nader toe te lichten.

Inhoudelijke verduidelijking Wlz

Uit de vragen en antwoorden uit de eerste ronde is duidelijk geworden dat de staatssecretaris van plan is de Wlz per 2015 gefaseerd in te voeren. 2015 geldt daarbij als overgangsjaar, waarbij geen of nauwelijks verandering zal zijn in de bekostiging, de uitvoeringsstructuur en de informatievoorziening. Dit betekent dat de bekostiging in ZZP's, inclusief de meerzorgregeling en andere toeslagen in 2015 gelijk blijft. De zorgkantoren en de regionale contracteerruimtes blijven bestaan. De indicatiestelling zal wel in zorgprofielen plaatsvinden. Deze zullen in 2015 bestaan uit de huidige ZZPs, zonder dat daarbij wordt aangegeven hoeveel uur zorg per functie bij een profiel hoort.

Verder is uit de antwoorden op de Kamervragen naar voren gekomen dat:

  • Het overgangsrecht voor de huidige VG3 cliënten wordt geplaatst bij de hoge ZZPs,  dwz cliënten houden hun recht in Wlz ongeacht of ze zorg thuis ontvangen of in een instelling verblijven. Deze cliënten hoeven dus niet te kiezen voor verblijf om in de Wlz te kunnen blijven.
  • De mogelijkheid om verblijf en dagbesteding apart  in te kopen in 2015 blijft bestaan.
  • Woningaanpassing voor Wlz cliënten vanaf 18 jaar ook in Wlz komt. Dit gaat in per 2016, (ook voor 18-) en blijft in 2015 nog de verantwoordelijkheid van de gemeenten
  • In geval van spoedzorg/spoedopname het CIZ  binnen 2 weken een indicatie moet stellen. Als er toegang is tot de Wlz wordt er met terugwerkende kracht betaald.
  • Er later dit jaar een kwaliteitsbrief over de gehandicaptenzorg komt.
  • Het streven is om de eerste stap van opschaling van de zorgkantoorregio’s in 2016 te maken.
  • Er worden geen uitspraken gedaan over een eigen toekomstperspectief voor de GZ


Vervolg

Uiteraard blijven wij volop onze standpunten voor een eigen perspectief in de Wlz onder de aandacht brengen van politici. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor coalitievorming met cliëntenorganisaties en andere stakeholders. Zodra er meer duidelijkheid is over de uitwerking van de uitgangspunten voor de zorginkoop 2015 berichten we dit in een artikel. Daarnaast geven we regelmatig de stand van zaken en nieuwe zaken weer in een artikel op de website.

Deze pagina is een onderdeel van