Nieuws

Veel roep om reparatie tijdens eerste debat over Wlz

03 maart 2016

Snel maatwerk, heldere toegang voor (jonge) kinderen, administratieve lasten en persoonsvolgendheid waren de vier onderwerpen die tijdens het Algemeen Overleg op 3 maart over de Wlz de boventoon voerden. Veel aandacht dus ook voor thema’s waar de VGN voorafgaande aan het debat bij de commissieleden op voorsorteerde. En uitstel voor de vernieuwingsagenda, waar binnenkort een apart debat aan zal worden gewijd.

Maatwerk

In het Kamerdebat was er allereerst veel aandacht voor problemen in de toegang tot de Wlz voor kinderen die de VGN al langer signaleert. Het CDA, de ChristenUnie, D66 en de PvdA maakten zich gezamenlijk sterk voor meer duidelijkheid over de afbakening tussen de Wlz en de Intensieve Kindzorg (IKZ) in de Zorgverzekeringswet. Vera Bergkamp (D66) drong sterk aan op actie van de staatssecretaris om het geping-pong met jonge EMB-kinderen tussen de Wlz te stoppen: ‘Sluit het loket pim pam pet’. Staatssecretaris Van Rijn gaf aan dat hij deze signalen zal meenemen in de werkafspraken die hij hierover maakt met relevante partijen.

Daarnaast riepen de Kamerleden de staatssecretaris op een aangepast afwegingskader te ontwikkelen voor kinderen bij de toegang in de Wlz. De huidige terminologie en criteria zijn te veel gericht op volwassenen en sluiten niet aan bij kinderen. Na extra druk van Otwin van Dijk (PvdA) en Vera Bergkamp (D66) gaf de staatssecretaris gehoor aan de wens van de VGN om hier onderzoek naar te doen. Als blijkt dat dit leidt tot een betere beoordeling van kinderen, kan dit daarna geïmplementeerd worden. De VGN levert graag een bijdrage aan dit onderzoek.  

Ook het signaal dat het lastig is om maatzorg te bieden aan thuiswonende kinderen, kwam uitgebreid aan de orde in het debat. D66 en de ChristenUnie toonden zich ongeduldig over het uitblijven van een maatwerkprofiel, dat zeker voor thuiswonende kinderen in de Wlz erg belangrijk is. De PvdA en het CDA drongen eveneens aan op snel maatwerk. Van Rijn gaf aan dat hij in mei een onderzoek verwacht van de NZa en het Zorginstituut Nederland over de knelpunten die het nu lastig maken om maatwerk te bieden in de Wlz. Hij zegde toe in november te komen met een advies voor een aanpak van die knelpunten, waaronder een uitwerking van het maatwerkprofiel. Van Rijn stelde voor om hierin ook het onderzoek naar een aparte beoordeling van kinderen binnen het afwegingskader voor de toegang tot de Wlz mee te nemen.

Kwaliteitsdansje

D66 vroeg de staatssecretaris om snelheid te maken met het kwaliteitsplan voor de gehandicaptenzorg en hierin nadrukkelijk de relatie tussen zorgaanbieder, cliënt en omgeving een plek te geven. Dit mede op verzoek van KansPlus. Van Rijn zegde toe dit mee te nemen in het kwaliteitsplan dat hij in april verwacht naar de Kamer te kunnen sturen. Hierin neemt hij op verzoek van de ChristenUnie het knelpunt 18-/18+ mee, waarmee vooral jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek nu worstelen bij de overgang van Jeugdzorg naar de Wlz.

Kwaliteit was ook vanuit een andere insteek onderwerp van debat: er was discussie over de kwaliteitsnormen die Wlz-uitvoerders stellen bovenop de eisen die al in de wet zijn vastgelegd. Vooral Mona Keijzer bepleitte fel: “Stop met het kwaliteitsdansje in de Wlz en betaal gewoon het NZa-tarief uit”. Van Rijn gaf aan dat hij geen bezwaar heeft tegen zorgkantoren die ook kwaliteitsnormen stellen, mits dit geen bureaucratisch circus wordt. Hij is daarom in overleg met de zorgkantoren over uniformering. Voor het CDA was dit echter niet genoeg. De partij kreeg steun van de SP. Van Rijn kondigde uiteindelijk aan voor de zomer een overzicht aan de Kamer sturen van de keurmerken en kwaliteitseisen die zorgkantoren als Wlz-uitvoerders gebruiken bij de Wlz inkoop. Dit overzicht wordt nog onderwerp van debat: hoe en waar kan deze kwaliteitszorg verder vereenvoudigd worden?

Administratieve lasten

Met de PvdA sprak met name de Christenunie zorg uit over administratieve lasten in Wlz. Carla Dik-Faber: “De administratieve lastendruk in de Wlz neemt toe in plaats van af. Het systeem van bijvoorbeeld het MPT en VPT is te ingewikkeld, waardoor laagopgeleiden geen zorg thuis meer kunnen regelen. Eenvoud is gewenst.” Van Rijn reageerde met de mededeling dit signaal mee te nemen in zijn al eerder beloofde brief over zijn aanpak van administratieve lasten in de langdurige zorg.

Persoonsvolgendheid

Sjoerd Potters (VVD) liet tijdens het overleg weten dat experimenten in de persoonsvolgendheid hem niet ver genoeg gaan en kwam met het voorstel nu echt te gaan doorpakken. De VVD laat dit voor de VGN zo belangrijke onderwerp liever niet over aan het nieuwe Kabinet, maar wilt het juist nu beter verankeren: in wetgeving.

Met hun discussie over de persoonsvolgendheid namen Potters en Van Rijn een voorschot op een binnenkort te houden apart debat over de vernieuwingsagenda. Otwin van Dijk (PvdA) wierp eveneens een blik vooruit, met zijn constatering dat de plannen in de brief ‘Waardig leven met zorg’ te veel gericht waren op de ouderenzorg. Zijn oproep om uitwerking van een eigen ontwikkelingsperspectief van de gehandicaptenzorg in de Wlz vond gehoor bij de Kamerleden en komt hopelijk uitgebreid terug in het komende debat over de vernieuwingsagenda. De VGN ziet de mate waarin haar lobbypunten in deze ‘aanloop’ al aan de orde kwam als een goede voorbode…

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven