Nieuws

VGN blij met kritische moties begrotingsdebat VWS

11 november 2016

De Tweede Kamer debatteerde op 9 en 10 november over de begroting van VWS. Veel thema’s kwamen aan de orde, ook verwezen verschillende woordvoerders zorg naar de onderwerpen uit de brief van de VGN aan de Kamer. Zo vroeg de PvdA aandacht voor het uitwerken van het afwegingskader voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Ook kwamen er veel vragen over de bekostiging van het vervoer naar de dagbesteding, de hoge eigen bijdrage en de uitwerking van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. De VGN is blij met de moties die hierover zijn ingediend.

Hieronder vindt u voor de gehandicaptenzorg relevante punten:

Passende zorg

De PvdA vroeg de staatssecretaris te reageren op de vraag van de VGN om met spoed een apart afwegingskader voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand te maken. De Kamer zou hierover voor het einde van dit jaar worden geïnformeerd, maar het onderzoek is nog niet gestart. De staatssecretaris gaf aan dat hij dit breed wil insteken en dat hij afstemming zoekt bij de denktank IKZ. Het onderzoek moet in maart 2017 gereed zijn.

Vervoer dagbesteding

GroenLinks pleitte voor een versnelling van het onderzoek naar de tarieven voor vervoer dagbesteding met name voor kinderen en voor cliënten met een rolstoel. Hierover diende GroenLinks samen met de PvdA een motie in. Ook stelde D66 de bekostiging van het vervoer aan de orde. Uit onderzoek blijkt dat er zorggeld wordt gebruikt voor bekostiging van vervoer. De staatssecretaris verwees naar het tarievenonderzoek dat momenteel door de NZa wordt uitgevoerd. Het CDA diende een motie in om dit onderzoek sneller te laten uitvoeren.


Eigen bijdrage

Het CDA vroeg de staatssecretaris naar de hoge eigen bijdrage die leidt tot mijden van zorg, onder andere bij NAH-cliënten. Mona Keijzer pleitte voor een maximum. Ook D66 kaartte de hoge eigen bijdrage en pleitte ervoor om de verlaging ook toe te passen voor chronisch zieken zonder partner. D66 en GroenLinks dienden hier een motie in.VN verdrag voor mensen met een beperking

Veel partijen stelden de staatssecretaris vragen over de uitwerking van het VN verdrag en met name over de concept-AMvB (algemene maatregel van bestuur). Hiervoor is recent een consultatie gehouden. Uit de reacties op de consultatie blijkt dat deze AMvB als een verzwakking van de toegankelijkheid én als te vrijblijvend wordt beschouwd. Daarnaast vinden de Kamerleden dat de belangenorganisaties ten onrechte niet zijn meegenomen. De staatssecretaris gaf aan dat hij de resultaten gaat verwerken tot een nieuwe AMvB die aan de Kamer wordt aangeboden. Er liggen twee moties (motie Volp en motie Keijzer) om voor eind december te komen met een nieuwe AMvB die dan is besproken met betrokkenen.Niet ingezette middelen sociaal domein

De Kamer stelde ook vragen over de niet-bestede € 1,2 miljard in het sociaal domein in relatie tot te hoge eigen bijdragen, het verdeelmodel van de budgetten over de gemeenten en passende zorg. De staatssecretaris gaf aan dat nog geen conclusies kunnen worden getrokken en dat nader onderzoek wordt gedaan. D66 en GroenLinks vroegen hem in een motie onderzoek naar deze aspecten te doen en met oplossingen te komen.


Goed bestuur


Naar aanleiding van de kwaliteit in verpleeghuizen werden vragen gesteld over goed bestuur. De staatssecretaris gaf aan dat hij scherp gaat kijken naar de nieuwe governancecode en dat bestuurders geaccrediteerd gaan worden. Het CDA en de VVD hebben een motie ingediend voor een bestuursverbod voor disfunctionerende bestuurders in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de GGZ.


Kwaliteit in de gehandicaptenzorg


De staatssecretaris verweet de Kamer dat er nog geen debat is geweest over de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg die samen met de VGN is opgesteld. Daarnaast vond hij dat de sector slagvaardig aan de slag is met het vernieuwde kwaliteitskader en met de pilots. Ook dienden D66 en de PVV een motie in over het zorgplan: het zorgplan moet niet alleen worden besproken, maar de cliënt en/of familie moet(en) het laatste woord hebben.

Arbeidsmarkt

De staatssecretaris is met vakbonden, werkgevers en gemeenten in overleg om tot een gezamenlijke agenda voor de arbeidsmarkt te komen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar mogelijke toekomstige tekorten en naar de aantrekkelijkheid van de sector.


Regelarme zorg

Het CDA diende een motie in over regelarme zorg. Op basis van het experiment regelarme zorg kunnen veel regels worden geschrapt in de Wlz. In deze motie pleit het CDA voor het daadwerkelijk schrappen van regels, zodat meer tijd beschikbaar is voor zorg.

 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: