Nieuws

Zorginkoopbeleid zorgkantoren 2015

26 mei 2014

De zorgkantoren publiceren naar verwachting op 6 juni aanstaande het zorginkoopbeleid 2015 gebaseerd op het inkoopkader van ZN. De VGN vindt dat in het concept ZN inkoopkader dat in consultatie is voorgelegd, onvoldoende stappen naar een uniforme, regelarme en meerjarige inkoop worden gemaakt.

zorginkoop

Uniform, regelarm en meerjarig

De VGN vindt dat de zorginkoop voor mensen met een beperking, die levenslange en levensbrede zorg en ondersteuning nodig hebben, uniform, regelarm en meerjarig moet zijn. De invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) is hét moment om de inkoop ook daadwerkelijk zo in te richten. Wij vinden deze uitgangspunten echter onvoldoende terug in het concept dat ZN ons heeft gestuurd. Wij pleiten er dan ook voor om, als de Wlz per 1 januari 2015 ingaat, de inkoop 2015 veel verder te vereenvoudigen en te uniformeren dan in het concept wordt aangegeven. Mocht de Wlz worden uitgesteld dan pleiten we ervoor niet meer overhoop te halen dan nodig in het laatste jaar van de AWBZ. Dat betekent dat het inkoopbeleid 2014 het uitgangspunt moet zijn, waarbij partijen zich wel inspannen om tot zoveel mogelijk vereenvoudiging van het bestaande beleid te komen.

Vervolg

De VGN heeft deze reactie aan ZN kenbaar gemaakt en ook met VWS besproken. VWS deelt onze behoefte aan vereenvoudiging, uniformering en standaardisering van het zorginkoopkader voor de langdurige zorg voor 2015. In de Wlz krijgt VWS een grotere rol bij de inkoop. Zo kan VWS een aanwijzing geven als de zorgkantoren onvoldoende gezamenlijk inkoopregels opstellen, die bijdragen aan het vereenvoudigen, uniformeren en standaardiseren van de inkoop. VWS is nog met ZN in gesprek over het inkoopbeleid. Volgens planning zal ZN het inkoopkader en de zorgkantoren hun inkoopbeleid op 6 juni publiceren.

Deze pagina is een onderdeel van: