Nieuws

Overzicht zorginkoopbeleid zorgkantoren 2015

14 juli 2014

De VGN heeft, net als in vorige jaren, het inkoopbeleid langdurige zorg 2015 van de concessiehouders geanalyseerd. Basis voor het inkoopbeleid is het ZN inkoopkader langdurige zorg 2015. Daarin hebben de zorgkantoren afgesproken om hun beleid te uniformeren en te vereenvoudigen. De meeste zorgkantoren hanteren de gezamenlijke afspraken. Wat de VGN betreft gaan deze echter niet ver genoeg. Ook zien we onduidelijkheden en hebben we bezwaar tegen het kwaliteitscriterium. 

zorginkoop

ZN inkoopkader

Er zijn voor de gehandicaptensector drie uniforme thema's geformuleerd. Alle zorgkantoren hanteren deze criteria en de bijbehorende norm, maar de wijze waarop ze gebruikt worden verschilt per concessiehouder. Zo kan een criterium als prijscriterium worden gebruikt, maar ook als volumecriterium of combinatie, als verbeterafspraak of als gespreksonderwerp. Naast de uniforme criteria kunnen de zorgkantoren nog maximaal drie eigen criteria hanteren.

De VGN heeft in reactie op een conceptversie van het ZN inkoopkader aangegeven het kader onvoldoende ver te vinden gaan in de uniformering en vereenvoudiging van het inkoopbeleid. De definitieve versie is niet zodanig aangepast dat deze algemene conclusie wijzigt. Daarbij was ten tijde van de conceptversie nog niet bekend wat de daadwerkelijke criteria waren die de zorgkantoren gaan hanteren. Met de publicatie van het inkoopbeleid is dat wel duidelijk.

 

Kwaliteitscriterium

De VGN heeft bij ZN bezwaar gemaakt tegen het criterium en de normering die voor kwaliteit is opgenomen in het inkoopkader. Over de stand van zaken volgt nadere berichtgeving.

 

Analyse inkoopbeleid

Uit het overzicht van het inkoopbeleid (bijlage) komt naar voren dat de zorgkantoren het ZN inkoopkader goed volgen. Wel wordt de vrijheid om de criteria op eigen wijze te hanteren, duidelijk zichtbaar. De meeste zorgkantoren hanteren de criteria als prijscriteria, maar de consequenties verschillen. Hierdoor blijft de door de VGN gewenste uniformering uit en blijft het leiden tot extra administratieve belasting. Ook betekent het gebruik van de landelijke criteria een wijziging in beleid die grote consequenties kan hebben, zowel in de administratieve belasting als in de hoogte van de korting. Een aantal zorgkantoren hanteert naast de landelijke criteria nog eigen criteria als voortzetting van eerder beleid. De kortingspercentages blijven net als in 2014 hoog, ze variëren van 2,5% tot 7,5%. In deze tabel is de variatie tussen de zorgkantoren goed zichtbaar.
 

Minimum en maximum tarieven intramurale zorg

Concessiehouder

Minimum   tarief

Max   tarief

Achmea

93,5%

95,5%

CZ

95%

97%

Menzis

94%

97%

VGZ

97%

97,5%

Eno   (Salland)

92,5%

97%

Friesland

93%

97%

Zorg   en Zekerheid

95%

97,5%

Van DSW zijn de percentages niet bekend.

De daadwerkelijke korting wordt uiteraard bepaald door de toepassing van de criteria. Bij de bepaling van het startvolume wordt door een aantal zorgkantoren wel een lager percentage dan in 2014 gehanteerd.

Onduidelijkheid in te kopen zorg

Uit het beleid van de verschillende zorgkantoren blijkt verder dat niet op alle onderdelen duidelijk is wat moet worden ingekocht. Dit betreft de extramurale zorg voor cliënten, die binnen de Wlz criteria vallen, maar nu een extramurale indicatie hebben (‘enige ondoelmatigheid’). Een groot deel van deze groep betreft de thuiswonende kinderen met zware zorgbehoefte (vaak met behandeling groep). We hebben VWS gevraagd snel duidelijkheid te geven over hoe wordt geregeld dat deze groep in 2015 onder de AWBZ/Wlz komt, zodat de zorg nu ook ingekocht kan worden.

Daarnaast zien we dat er onduidelijkheid is over extramurale behandeling voor de cliënten met een intramurale indicatie. Veel zorgkantoren gaan ervan uit dat ook deze zorg in de subsidieregeling valt en niet hoeft te worden ingekocht. Andere kopen deze zorg wel in. We hebben dit ook bij VWS aangekaart en gevraagd om snelle duidelijkheid.

Tijdspad

Met het uitstel van de publicatiedatum met een maand, is in de procedure de termijn voor bezwaar- en indieningofferte met 2 weken verlengd. De VGN vindt dit niet realistisch vanwege de omvangrijke transitie waar we in zitten en de vakantieperiode waarin dit allemaal speelt. We hebben samen met ActiZ ZN verzocht de indieningstermijn te verschuiven naar 1 september (zie bijlage). ZN heeft aangegeven dit zij niet aan ons verzoek willen voldoen en ook bemiddeling door VWS heeft niet geleid tot aanpassing van de termijnen. Overigens is de indieningstermijn van de budgetformulieren bij de NZa verschoven naar 8 november 2014.

Deze pagina is een onderdeel van: