Nieuws

Analyse zorginkoopbeleid zorgkantoren 2016

11 juni 2015

Op 1 juni hebben de zorgkantoren hun inkoopbeleid 2016 gepubliceerd. De zorgkantoren hanteren een dialoogmodel gericht op verbeterafspraken. Over de hoofdlijnen van het inkoopbeleid en de inzet van de VGN hierbij informeerden wij u in een eerder artikel. Inmiddels is duidelijk hoe het gezamenlijke inkoopbeleid en de afzonderlijke plannen van de zorgkantoren eruit zien. De VGN heeft dit beleid geanalyseerd.

Analyse
De VGN heeft het landelijk kader en de afzonderlijke inkoopdocumenten bekeken en geanalyseerd. De hoofdpunten van het gezamenlijke beleid en de belangrijkste verschillen tussen de concessiehouders vindt u in het overzicht  in de bijlage.

Belangrijkste conclusies
De zorgkantoren hebben hun beleid voor een groot deel geharmoniseerd en zetten in op verbeterafspraken in dialoog. We zien echter wel regionale verschillen in procedures, startvolumes en aanvullende voorwaarden.

De differentiatie in de tarieven blijkt beperkt te zijn, waarbij instellingen bij goede prestaties op verbeterafspraken op 96 á 97% van het maximum tarief kunnen uitkomen. Dit zou voor alle aanbieders haalbaar moeten zijn in dit inkoopmodel. Bij een deel van de zorgkantoren zijn de maximaal te behalen intramurale tarieven lager dan voor dit jaar, bij andere hoger. Voor de extramurale prestaties zijn de tarieven bij veel zorgkantoren wat hoger dan dit jaar.

Inzake het volume blijkt uit de analyse een grote verscheidenheid aan startvolumes. Ook zijn de startvolumes bij een deel van de zorgkantoren behoorlijk laag, waardoor het risico voor aanbieders op niet-gefinancierde overproductie toeneemt, zeker in het licht van de beperkte contracteerruimte.

Verder zien we een risico bij de toekenning van de definitieve opslag, die veelal halverwege 2016 wordt vastgesteld. Wij pleiten voor duidelijkheid medio mei in verband met de begroting.

Naast het volumerisico en de late toekenning van de opslag, vallen twee zaken op die niet stroken met het VGN beleid. Dit betreft de toepassing van de Zorgbrede Governance Code door CZ zorgkantoren. En daarnaast het uitvragen van kwaliteitsgegevens uit pijler 2b van het kwaliteitskader door Achmea. Onze inzet hierbij is dat conform de afspraken geen informatie wordt gegeven over de uitkomsten van pijler 2b op cliëntniveau. Wel kan een kort samenvattend beeld van cliëntervaringsonderzoek worden meegenomen in de zelfanalyse. Over deze onderwerpen zijn wij in overleg met CZ en Achmea. We onderzoeken daarbij ook de juridische opties ten aanzien van de eisen van CZ over de Governance Code.

Vervolg
Bovengenoemde punten brengen wij bij ZN/zorgkantoren in. Uit deze analyse komen uiteraard niet alle punten naar voren die bij zorgaanbieders vragen oproepen of tot knelpunten leiden. Vóór de bzwaartermijn en voor het uitbrengen van de Nota’s van Inlichtingen heeft de VGN nog een overleg met ZN/zorgkantoren. We roepen VGN-leden daarom op om vragen en knelpunten ook via inkoopwlz2016@vgn.nl bij de VGN te melden, zodat wij overzicht krijgen van de meldingen en deze gebundeld kunnen inbrengen. Wij adviseren zorgaanbieders hun melding ook aan het zorgkantoor kenbaar te maken. Volgens de voorgeschreven procedure in het inkoopdocument moet een bezwaar vóór 21 juni bij het zorgkantoor ingediend zijn. Dit omdat in hun inkoopdocumenten is bepaald dat anders het recht wordt verspeeld om zaak eventueel aan de burgerlijke rechter voor te leggen. De procedure kan per zorgkantoor overigens enigszins verschillen.

 

 

 

 

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos