Nieuws

Zorginkoop Wlz 2016: in dialoog over verbetertrajecten

19 mei 2015

De zorgkantoren zijn in ZN-verband druk bezig met het vormgeven van het inkoopbeleid 2016, dat op 1 juni wordt gepubliceerd. Uit de overleggen die de VGN met de ZN/zorgkantoren voert, blijkt duidelijk een koersverandering ten opzichte van eerdere jaren.

ZN/zorgkantoren gaan inzetten op een dialoog met de zorgaanbieder om tot maatwerk voor de verbeterafspraken te komen, op meerjarenafspraken en op persoonsvolgende bekostiging. Deze koers sluit aan bij het pleidooi van de VGN voor aanpassingen van de inkoop. De concrete uitwerking is echter nog niet helder. Wij informeren u hieronder over de hoofdlijnen van het beleid en de inzet van de VGN hierbij. Daarnaast vindt u de planning die de zorgkantoren hanteren bij deze nieuwe aanpak.

Hoofdlijnen gezamenlijk inkoopbeleid Wlz 2016

De zorgkantoren kiezen ervoor om de onderwerpen cliëntgerichtheid, kwaliteit en cliëntondersteuning als richtinggevend voor de zorginkoop te nemen. Hiertoe willen de zorgkantoren, meer dan voorgaande jaren, het gesprek aangaan met zorgaanbieders over de kwaliteitsniveaus:

  1. Het versterken van de basis;
  2. De kwaliteit van leven;
  3. De samenhang in de zorg.

Het inkoopproces wordt vormgegeven door een dialoog tussen zorgkantoor en zorgaanbieder over verbeterafspraken over de (door)ontwikkeling van zorg. Daarnaast wordt het mogelijk meerjarenafspraken te maken als stimulans voor kwaliteitsverbetering. Hiertoe wordt de aanbieder gevraagd een beknopte zelfanalyse te maken op essentiële speerpunten op basis van de kwaliteitsniveaus (waar staat de aanbieder tov. de benoemde doelstellingen, ontwikkelpunten, ervaring cliënten). Daarnaast wordt gevraagd om een ontwikkelplan te maken waarover vervolgens het gesprek wordt aangegaan met het zorgkantoor. De thema’s en doelen zijn per sector verschillend. De zorgkantoren bepalen individueel hoe zij de verschillende onderdelen wegen en in een tariefsopslag verwerken en lichten dit in het eigen inkoopbeleid toe. Het basistarief verschilt per zorgkantoor, de maximale opslag is wel landelijk vastgesteld. Persoonsvolgende bekostiging krijgt vorm door een deel van het volume (boven op de continuïteit van zorg) afhankelijk te maken van de keuze van de cliënt voor een leveringsvorm.

Inzet VGN

De VGN streeft naar vereenvoudiging van het inkoopbeleid, uniformering en persoonsvolgende bekostiging. De uitkomsten van het ledenonderzoek inkoop Wlz 2015 bevestigen dit streven. Daarbij vinden wij het van belang dat de sturing op kwaliteit niet plaatsvindt op basis van een norm met een tariefsafslag, maar op basis van het behalen van verbeterafspraken. De veranderde koers van de zorgkantoren om in dialoog tot verbeterafspraken over kwaliteit te komen sluit goed aan bij ons pleidooi. Voor de uitwerking van dit model heeft de VGN, in samenspraak met Ieder(in) voorstellen gedaan aan de zorgkantoren om tot thema’s te komen die aansluiten bij de prioriteiten die door de staatssecretaris zijn benoemd en die toegespitst zijn op de ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. De thema’s moeten ruimte geven voor verbijzondering per instelling. Ook moeten de thema’s een heldere richting geven voor de te maken afspraken om te voorkomen dat er teveel ruis ontstaat bij de beoordeling van de voortgang op gemaakte afspraken. Het is op dit moment nog niet duidelijk of deze voorstellen in voldoende mate worden opgenomen in het definitieve inkoopkader.

Naast voorstellen voor passende thema's, maken wij bezwaar tegen de verschillen in (basis)tarieven die door verschillende concessiehouders worden toegepast. Tot slot hebben wij aandacht gevraagd voor de spelregels die bij het dialoogmodel worden gehanteerd.

Vervolg

Er vindt nog overleg met ZN en de zorgkantoren plaats over het gezamenlijke inkoopbeleid. Hierbij zijn ook de cliëntenorganisaties en VWS betrokken. Op basis van de uitkomsten bepalen wij de eventuele vervolgacties. De zorgkantoren gaan hun beleid op 1 juni publiceren. In de bijlage vindt u de planning van het inkoopproces zoals we die van ZN hebben ontvangen. In verband met de aangepaste inkoopsystematiek is het van belang deze al voor de publicatie van het inkoopbeleid met u te delen.