Nieuws

Onderzoek Wlz Zorgcontractering 2016: meer aandacht voor dialoog over kwaliteitsverbetering gewenst

08 februari 2016

Leden van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zijn over het algemeen positief over het nieuwe inkoopmodel van de zorgkantoren. Wel zijn nog verbeterslagen te maken, onder andere in de dialoog en in de verdere uniformering van beleid én uitvoering. Dit blijkt uit het jaarlijkse ledenonderzoek over de contractering in de Wlz 2016.

Het nieuwe inkoopmodel, waarbij zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar in gesprek gaan over ontwikkelplannen gericht op kwaliteitsverbetering, is door de meeste aanbieders in de gehandicaptenzorg positief ontvangen. Er is een sterke wens om het inkoopbeleid voor 2017 te handhaven. Wel is er een sterke voorkeur voor meer dialoog.


Ruimte voor dialoog

Een deel van de aanbieders merkt op dat het gewenste contact lang niet altijd als een echte dialoog wordt ervaren. De perceptie en handelwijze verschilt per zorgkantoor nog te veel en te vaak. Ook staat het resultaat van de verbeteringen niet altijd centraal. Daarnaast geeft een deel van de respondenten aan dat zorgkantoren verschillend omgaan met het beoordelen van de ontwikkelplannen.

Meerjarenafspraken bieden zorgaanbieders meer zekerheid voor de toekomst. Het overgrote deel van de aanbieders heeft een afspraak voor twee jaar kunnen maken, waardoor voor de inkoop 2017 een verlicht regime geldt. Een deel van de zorgaanbieders merkt op dat deze meerjarenafspraak geen financiële zekerheid biedt omdat het niet geldt voor de cruciale onderdelen tarief en volume.

Laag startvolume en onvoldoende inzicht contracteerruimte

De kortingen die zijn toegepast op de tarieven zijn dit jaar gemiddeld genomen ongeveer gelijk aan de kortingen in 2015, met name voor de verblijfszorg. De verschillen tussen Wlz-uitvoerders zijn afgenomen. Dit betekent wel dat voor een deel van de leden de kortingen zijn afgenomen, maar voor een ander deel juist toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

De startvolumes zijn dit jaar lager dan in voorgaande jaren ten behoeve van het ‘geld volgt klant’ principe. Dit brengt meer onzekerheid met zich mee. Slechts een derde van de respondenten verwacht gedurende het jaar voldoende inzicht te krijgen in de benutting van de contracteerruimte, zodat ze kunnen inschatten of gerealiseerde productie ook wordt gefinancierd.

Vervolg

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek richt de VGN zich nu, in dialoog met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgkantoren, op verbetering en verdere uniformering van het inkoopmodel 2017.  Daarbij blijft de VGN zich verzetten tegen de aangekondigde korting op de Wlz van zo’n 3% vanaf 2017, die onvermijdelijk gevolgen heeft voor de kwaliteit van zorg.

Voor de langere termijn pleit de VGN voor verdere vereenvoudiging van het inkoopbeleid met een uniforme uitvoering en voor de invoering van persoonsvolgendheid in de bekostiging.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: