Nieuws

VGN-position paper ‘Toekomst gehandicaptenzorg in de Wlz'

16 november 2015

Met een aangescherpte position paper ‘Toekomst gehandicaptenzorg in de Wlz’ verduidelijkt de VGN haar standpunt over de basis voor een betere toekomst van de op 1 januari van dit jaar in werking getreden Wet langdurige zorg. De VGN pleit voor een eigen perspectief voor de gehandicaptenzorg, waarin keuzevrijheid voor de cliënt en continue prikkels voor kwaliteitsverbetering en vernieuwing centraal staan.

Speerpunten

Dit perspectief wordt concreet gemaakt aan de hand van vijf scherp geformuleerde speerpunten:

  • Mensen met beperkingen kiezen zelf hoe en waar zij hun zorgindicatie willen invullen;
  • Zorgverleners richten hun inzet op de kwaliteit van bestaan die de cliënt nastreeft;
  • De cliënt en de zorginstelling maken afspraken vanuit ‘persoonsvolgende bekostiging’;
  • De zorginstelling borgt dat de cliënt veilige en verantwoorde zorg krijgt;
  • Over de geboden zorg – en de kwaliteit daarvan – legt de instelling verantwoording af.

Voorkeursmodel

Op basis van deze speerpunten schetst de VGN in de position paper de contouren van een voorkeursmodel voor de gehandicaptenzorg in de Wlz. In dit model wordt ingegaan op de elementen Toegang, Kwaliteit, Doelmatigheid en Kostenbeheersing. Elk element wordt inhoudelijk uitgediept. Voorts vraagt de VGN extra aandacht voor een aantal bijzondere groepen. Bijvoorbeeld mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

Persoonsvolgende bekostiging

Een belangrijk thema dat alle elementen in het voorkeursmodel raakt, is ‘persoonsvolgende bekostiging’. De VGN acht het van zeer groot belang dat de cliënt met een door een onafhankelijke partij gestelde indicatie kan kiezen voor een aanbieder en de zorg/ondersteuning die past bij zijn of haar profiel. De cliënt moet vervolgens de mogelijkheid hebben om meerjarige afspraken te maken met een aanbieder, maar ook om tussentijds andere keuzes te maken. Waarbij de bekostiging altijd de cliënt volgt. Dit moet aanbieders prikkelen om tot vernieuwing van zorg en ondersteuning te komen en meer alertheid, die leidt tot verbetering in kwaliteit van zorg.

Vernieuwingsagenda

In de position paper spreekt de VGN voorts de ambitie uit om de inhoud te verbinden aan de vernieuwingsagenda die het ministerie van VWS heeft aangekondigd voor de Wlz. Er zijn veel aanknopingspunten om deze agenda te beïnvloeden. Zo wil de VGN dat er een landelijke stuurgroep komt, die in opdracht van de staatsecretaris van VWS de vernieuwingsagenda gaat uitwerken. De beoogde vernieuwing moet naar de overtuiging van de VGN ook uitwerking hebben op de uitvoering van de Wlz. Bijvoorbeeld bij de inkoop van zorg. Die zou moeten plaatsvinden onder regie van een landelijk orgaan met regionale vertakking, in plaats van de huidige uitvoering met zorgkantoren.  

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven