Nieuws

Rapport 'AWBZ/Wlz Zorgcontractering 2015'

03 februari 2015

Leden van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) verwachten dat de zorg voor hun cliënten verschraalt als gevolg van de toegenomen tariefskortingen die zorgkantoren doorvoeren. Dit valt op te maken uit het rapport ‘Awbz/WLZ 2015 Zorgcontractering 2015’ van het jaarlijkse ledenonderzoek naar het inkoopgedrag van de zorgkantoren. 

In positieve zin valt op dat zorgkantoren meer uniformiteit nastreven in de criteria die zij hanteren. Een belangrijk punt, omdat meer uniformiteit minder druk legt op de administratie. Het neemt echter niet weg dat de gehandicaptenzorg nog steeds hinder ondervindt van de verschillen in inkoopbeleid van de zorgkantoren. De VGN vindt dan ook dat de uniformering nog lang niet ver genoeg gaat en pleit voor volledige uniformering van het inkoopbeleid.

Kortingen te hoog

Met name de verder toegenomen tariefskortingen bij de zorgzwaartepakketten vallen op. De VGN-leden waarschuwen dan ook voor knelpunten, zoals verschraling van zorg en onvoldoende groeimogelijkheden. De druk op de tarieven is dus zeer voelbaar, terwijl de echte Wlz-bezuiniging pas in 2017 aan de orde is.

Het is volgens VGN-directeur Hans Schirmbeck duidelijk dat zorgkantoren daar nu al een voorschot op nemen, zonder de bijbehorende verlichting van de administratieve lasten. “Dat resulteert nu al in verminderde inzet van personeel op groepen en bij vervoer. Het voedt tevens de vrees voor een opeenstapeling van kortingen tot in 2017. Wij houden het er dus op dat door de huidige opgelegde korting van de zorgkantoren de beoogde bezuiniging nu is gerealiseerd.”

Diverse knelpunten

Van de zorgaanbieders die knelpunten ervaren, geeft ruim de helft aan dat de zorgorganisaties onvoldoende zorgzwaartepakketten konden afspreken voor bestaande cliënten. “Het volumerisico dat aanbieders lopen, wordt nog eens versterkt door het feit dat er geen extra middelen meer beschikbaar zijn op het moment dat de afspraken in november dit jaar eventueel nog worden aangepast”, vult Schirmbeck aan. “De uitslagen van het onderzoek ‘Awbz/WLZ 2015 Zorgcontractering 2015’ onderstrepen dan ook het belang van uniformering en regelarme uitvoering van de Wlz met meerjarenafspraken.”