Nieuws

Zorgkantoren publiceren contouren inkoopbeleid 2017

11 april 2016

De zorgkantoren hebben op 8 april de contouren van het inkoopbeleid 2017 bekendgemaakt. De VGN heeft op basis van het ledenonderzoek 'Wlz contractering 2016' en de ontwikkelingen in het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg input geleverd aan de zorgkantoren.

munten

De zorgkantoren geven aan het beleid met het dialoogmodel in 2017 verder te ontwikkelen. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de punten die worden genoemd in de brief ‘Waardig leven met zorg’ van het ministerie van VWS. Dit betreft met name meer keuzevrijheid voor cliënten en meer persoonsgerichte zorg. Mogelijk komen er in sommige regio’s experimenten met persoonsvolgende bekostiging, maar dat is nu nog niet uitgewerkt. Verder wordt de positie van cliëntenraden bij de inkoop versterkt. Ook wordt aangegeven dat de zorgkantoren meer nieuw aanbod willen contracteren. Aanbieders met een meerjarencontract doorlopen een vereenvoudigde inkoopprocedure.

Inzet VGN

Op basis van het ledenonderzoek 'Contractering Wlz 2016' en het vernieuwde Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg heeft de VGN voor de inkoop 2017 ingezet op:

  • bestendig beleid;
  • meer aandacht voor echte dialoog;
  • centraal stellen van verbeteringen i.p.v. meetbaarheid resultaten;
  • uniforme beoordeling van ontwikkelplannen door verschillende zorgkantoren;
  • meerjarenafspraken (MJA) ook op tarief;
  • geen eigen aanvullende criteria;
  • beter inzicht in uitnutting van de regionale contracteerruimte (incl. PGB);
  • verminderen volume risico (echte persoonsvolgendheid);
  • verdere uniformering van tarieven (gelijk startniveau);
  • verdieping van de thema’s voor ontwikkelplannen/zelfanalyse.


Daarnaast hebben we input geleverd voor de vermindering van administratieve lasten in het inkoopproces. Uit de contouren die de zorgkantoren nu hebben gepubliceerd, valt nog niet direct aan te geven wat het resultaat is van de input en de gesprekken. De zorgkantoren zijn ook nog druk bezig om dit verder uit te werken.

Op het gebied van de kwaliteitsthema’s hebben de zorgkantoren aan de VGN aangegeven dat zij de tekstsuggesties om betere aansluiting te krijgen bij het vernieuwde Kwaliteitskader zullen overnemen.

De VGN blijft daarnaast scherp op de voorwaarden waaronder nieuwe aanbieders worden gecontracteerd. Wij zijn van mening dat voor alle aanbieders dezelfde voorwaarden moeten gelden. Dit hebben wij ook aangegeven in onze reactie aan de Tweede Kamer op ‘Waardig leven met zorg’.

Tot slot wordt in de contouren aangegeven dat de korting Wlz 2017 mogelijk effect heeft op de inkoop. De VGN vindt dat er genoeg gekort is en blijft zich hiertegen verzetten. 

In de bijlage vindt u de contouren van het inkoopbeleid 2017 van ZN. Deze is ook door de zorgkantoren op hun eigen sites gepubliceerd.

Deze pagina is een onderdeel van: