Nieuws

Contouren inkoopbeleid Wlz 2018 bekend

28 april 2017

Het kwaliteitskader is de basis voor de dialoog, géén ontwikkelplannen meer, regionale tariefpercentages, meerjarige overeenkomsten, persoonsvolgende bekostiging en de NHC in 2018 niet onderhandelbaar. Dat zijn de elementen uit het inkoopbeleid 2018, zoals blijkt uit de contouren voor de Wlz zorgcontractering 2018 die Zorgverzekeraars Nederland heeft gepubliceerd.

Zorgkantoren hebben in ZN-verband samen de eerste contouren voor het landelijke kader voor de zorgcontractering 2018 opgesteld. Deze contouren 'Samen waarde toevoegen voor klanten' is door ZN op 25 april gepubliceerd. Belangrijke punten uit de contouren zijn als volgt.

Eén landelijk Wlz-kader

Er komt één landelijk Wlz-kader voor de inkoop 2018 voor alle sectoren met een meer eenduidige uitwerking. Zorgkantoren geven aan meer toe te willen naar samenwerken en werken op basis van vertrouwen. Regionale zaken krijgen een plaats in het beleid van de individuele zorgkantoren. Zorgkantoren en zorgaanbieders kunnen aanvullende afspraken maken over doelmatigheid. De invulling van het kader willen zorgkantoren vereenvoudigen.

Kwaliteitskader basis voor dialoog

Zorgkantoren sluiten aan bij het kwaliteitskader. De zelfanalyse en ontwikkelplannen komen te vervallen in de contractering voor 2018. De dialoog over kwaliteitsverbetering wordt in 2018 gevoerd aan de hand van de nieuwe kwaliteitsrapporten.  Zorgkantoren en IGZ gaan meer samen optrekken in de dialoog over kwaliteitsverbetering, als deze onvoldoende worden gerealiseerd. Zorgkantoren willen spiegelinformatie en goede voorbeelden inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Tariefpercentage wordt regionaal vastgesteld, geen onderhandeling NHC in 2018 

De methodiek van ontwikkelplannen en de daaraan gekoppelde tariefbepaling komt per 2018 te vervallen. De hoogte van het tariefpercentage wordt regionaal vastgesteld.Zorgkantoren gaan in 2018 niet onderhandelen op de NHC en NIC, maar sluiten dat voor de toekomst niet uit. 

Ontwikkelruimte voor oplossen (regionale) knelpunten en innovatie

Zorgkantoren zijn met VWS in overleg over de mogelijkheid van het instellen van een ontwikkelruimte om regionale knelpunten op te lossen en doorontwikkeling en innovatie te stimuleren. In het definitieve inkoopkader, dat op 1 juni 2017 wordt gepubliceerd, zal blijken of er in 2018 sprake kan zijn van deze ontwikkelruimte.  

Bekostiging volgt de keuze van de klant

Uitgangspunt is dat de klant keuze ervaart in de invulling van de zorgvraag; in de zorgaanbieder, de leveringsvorm en de zorgoplossingen.  Zorgkantoren kiezen voor persoonsvolgende bekostiging van de zorgaanbieders. De vraag van de klant wordt de drijvende kracht voor scheiden van wonen en zorg en verdere vermaatschappelijking, zo staat in de contouren. 

In principe meerjarige overeenkomsten tot en met 2020

Met zorgaanbieders die in geheel 2017 een overeenkomst hebben, voldoen alle geschiktheidseisen en waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, sluiten zorgkantoren deze meerjarenovereenkomst.  

Reactie VGN

VGN is blij met de stappen die de zorgkantoren zetten in de door de VGN gewenste richting zoals meer uniformiteit, kwaliteitskader leidend in de inkoop, meerjarige afspraken en persoonsvolgendheid. Ook de door VGN en andere partijen bepleite niet-onderhandelbaarheid van de NHC en NIC tarieven in 2018 vinden wij een goede zaak. Dit blijft echter wel een aandachtspunt voor de jaren na 2018.

De VGN vindt het jammer dat de zorgkantoren niet tot een uniform vast tarief zijn gekomen, maar gekozen hebben dit regionaal vast te stellen. Ook blijven de zorgkantoren mogelijkheden houden om aanvullende eisen te stellen, bijvoorbeeld rond doelmatigheid. De contouren van de zorgcontractering Wlz 2018 bieden mogelijkheden voor meer perspectief voor de zorgorganisatie en een vermindering van de administratieve lasten. Wel leven vragen over de uitwerking van de intensievere samenwerking tussen zorgkantoren en de IGZ die allebei een eigen verantwoordelijkheid hebben.

Hoe het Wlz inkoopbeleid 2018 werkelijk gaat uitpakken hangt af van de invulling van het landelijke Wlz-inkoopkader 2018 en individuele inkoopbeleid van de zorgkantoren. ZN en de zorgkantoren publiceren deze op 1 juni 2017. 

Deze pagina is een onderdeel van: