Nieuws

Analyse zorginkoopbeleid Wlz 2017

14 juni 2016

Op 1 juni hebben de zorgkantoren hun inkoopbeleid 2017 gepubliceerd. De VGN heeft net als in voorgaande jaren een analyse gemaakt van het landelijk inkoopkader en de belangrijkste elementen in de verschillende regionale inkoopdocumenten.

wlz

Deze analyse vindt u in de bijlage.

Belangrijkste conclusies

Net als in 2016 volgen de meeste zorgkantoren het landelijk kader. Wel zien we de eigen accenten die de zorgkantoren geven in hun regionale beleid. Op een aantal onderdelen zien we dat het beleid tussen de Wlz uitvoerders meer verschilt dan vorig jaar. Naast DSW, die ook vorig jaar het meest afweek van het landelijk beleid en dat dit jaar voortzet, zien we nu ook dat Menzis een eigen procedure hanteert. De uitgebreide vragenlijst die zij als basis hanteren voor het categoriseren van aanbieders, vinden wij erg systemisch en niet passend bij de lerende en kwaliteitsverbeterende ontwikkeling die wij nastreven. Verder valt op dat CZ weer eigen eisen stelt ten aanzien van de Governance code.

Tarieven en volumes

Wat betreft de tarieven zien we dat de meeste zorgkantoren een starttarief tussen de 93 en 94% hanteren. Dit komt grotendeels overeen met vorig jaar. Menzis en DSW maken verschillende categorieën van aanbieders, waarbij de laagste categorie start met een tarief van 91%. Zorg en Zekerheid hanteert voor MPT een aparte systematiek, waarbij de ondergrens van het tarief kan liggen op 85%.

Voor de initiële volumes zien we dit jaar grote verschillen tussen de zorgkantoren. CZ, Zilveren Kruis en VGZ zit ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar. Menzis en Zorg en Zekerheid starten een stuk lager en geven aan hiermee meer ruimte te geven voor persoonsvolgendheid. De meeste uitvoerders geven aan maandelijks de uitputting van de contracteerruimte te publiceren.  

De vele zorgaanbieders die een tweejarige overeenkomst hebben gesloten kunnen een minder intensief offerteproces doorlopen.

Kwaliteit

Ten aanzien van kwaliteitseisen zien we dat de zorgkantoren de drie gedefinieerde niveaus van kwaliteit waarop kwaliteitsverbetering kan plaatsvinden continueren. De onderliggende doelstellingen hebben een update gekregen, zodat deze aansluiten bij de ontwikkelingen in het veld en de laatste inzichten van de sector zoals het vernieuwde Kwaliteitskader gehandicaptenzorg en de Kamerbrief ‘Waardig leven met zorg’. Met het inkoopbeleid laten de Zorgkantoren zien dat zij de koers die wij met het vernieuwde kwaliteitskader gehandicaptenzorg hebben ingezet, onderschrijven. De Zorgkantoren zien het kwaliteitskader GZ potentieel als belangrijke bron voor kwaliteitsverbetering en daarmee ontwikkelafspraken in de toekomst. Dat is positief. Een negatief punt is de eis dat zorgaanbieders de uitkomsten van de cliëntervaringsmeting op locatieniveau moeten publiceren. De zorgkantoren geven ook aan dat zij geleerd hebben van het dialoogmodel in 2016 en dat zij dit in 2017 inzetten om de dialoog te verbeteren. In de praktijk moet blijken of dit ook zo ervaren wordt door de zorgaanbieders.

Deze pagina is een onderdeel van: