Nieuws

Vereenvoudiging en uniformering van inkoopbeleid en meerjarenafspraken nodig om administratieve lasten te verminderen

04 februari 2014

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het adviesbureau Q-consult onderzoek gedaan naar de ervaren administratieve lasten als gevolg van informatieuitvraag van de zorgkantoren aan de zorgaanbieders. De verbetervoorstellen voor de zorginkoop die in het rapport worden genoemd, vereenvoudiging en uniformering van inkoopbeleid en het maken van meerjarenafspraken, komen overeen met de belangrijkste speerpunten van de VGN voor de inrichting van de nieuwe Wet Langdurige zorg (Wlz).

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een motie waarin gevraagd is de regeldruk door zorgkantoren in kaart te brengen. Uit het onderzoek, waaraan de VGN heeft meegewerkt, blijkt dat de meeste administratieve lasten veroorzaakt door zorgkantoren worden ervaren in de inkoop en in de zorgtoewijzing. Voor de zorginkoop geldt dat de ervaren lastendruk niet is verminderd ten opzichte van eerder onderzoek in 2011.

Verbetervoorstellen
Q-consult geeft in haar advies aan dat verbeteringen in de administratieve lastendruk mogelijk zijn door vereenvoudiging en uniformering van het inkoopbeleid en het inkoopproces. Daarbij wordt gedacht aan het hanteren van een verplichte set van instrumenten voor de zorginkoop, vaste formats voor gegevensuitvraag en verdere uniformering van het inkoopproces. Daarnaast wordt geadviseerd om te komen tot meerjarenafspraken waarmee structureel investeren en werken aan kwaliteits- en doelmatigheidsverbetering wordt gestimuleerd. Hiervoor is het wel nodig dat aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan, zoals voldoende stabiliteit en duidelijkheid over de budgetontwikkeling.

Vervolg
De staatssecretaris geeft in zijn aanbiedingsbrief van dit rapport aan de Tweede Kamer aan dat hij de verbetervoorstellen graag ter hand neemt en deze zal betrekken bij de besprekingen over de zorginkoop 2015 in het kader van de Wlz. De VGN blijft pleiten voor uniforme, regelarme inkoop en meerjarenafspraken in de Wlz en brengt dit naar voren in de gesprekken met ZN en de concessiehouders, bij VWS en in de politieke lobby in het kader van de Wlz.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos

Deze pagina is een onderdeel van: