Nieuws

Boris van der Ham: 'Kabinet, investeer in de gehandicaptenzorg'

20 september 2021

Boris van der Ham, voorzitter VGN, roept het kabinet om te investeren in de gehandicaptenzorg. 'Echte goede gehandicaptenzorg en participatie voor mensen met een beperking in de samenleving, kost geld en inspanning', lichtte hij toe in het programma WNL op Zondag. Om goed personeel en de kwaliteit van de gehandicaptenzorg te behouden, pleit hij voor 5 procent salarisverhoging en 50 miljoen euro extra investering voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperking die intensieve begeleiding nodig hebben. Dit is de snelst groeiende cliëntengroep in de gehandicaptenzorg.

boris van der ham

U kunt het televisiefragment met Boris van der Ham hier terugkijken

Oproep aan kabinet

Het jaar 2022 dreigt ook financieel een moeilijk jaar te worden voor de gehandicaptenzorg. De VGN kan niet op een nieuw regeerakkoord wachten en vindt het onwenselijk als het beleid nu een jaar vertraging oploopt. A.s. donderdag voeren de fractievoorzitters van de politieke partijen het debat met het kabinet over de miljoenennota en de rijksbegroting 2022. 

In een brief (zie bijlage) aan de fractievoorzitters van de politieke partijen heeft de VGN laten weten welke thema’s urgent zijn voor volgend jaar en  echt niet kunnen wachten op een nieuw kabinet.  Urgente thema's zijn:

Zorg voor een inclusieve samenleving

De VGN staat voor een inclusieve samenleving, zonder kansenongelijkheid en mét onderwijs of onderwijskundige expertise voor iedereen. Ons uitgangspunt: Bied mensen die willen werken toegang tot de arbeidsmarkt en motiveer werkgevers om mensen  met een beperking aan te nemen. Laat daarbij de samenleving zich concentreren op wat wél kan en bied mensen met een beperking kansen om een leven lang te leren en zich te ontwikkelen. Om dit te bereiken, is een brede aanpak nodig die de positie van mensen met een beperking in de samenleving verbetert. Zo moet o.a. de dagbesteding meer in de maatschappij plaatsvinden, het overheidsbeleid eenvoudiger en meer inclusief worden en moet werk altijd lonen. Ook als je vanwege je beperking niet fulltime kan werken. 

Wijzig de Jeugdwet

De VGN vraagt het kabinet om de Jeugdwet te wijzigen en te investeren  in de verbetering van de toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen met langdurige en/of intensieve ondersteuningsvragen. Juist voor kinderen met een beperking is jeugdhulp essentieel om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en zo lang als mogelijk thuis op te groeien. Dit vraagt ook een beter werkend jeugdstelsel met goede randvoorwaarden, zoals passende tarieven, toezicht en minder administratieve lasten. De gespecialiseerde, intensieve hulp aan jeugd met een beperking moet landelijk kunnen worden ingekocht. De Jeugdwet moet hierop zo snel mogelijk worden aangepast.

Investeer in de medewerkers in de gehandicaptenzorg

De VGN is medeondertekenaar van de open brief over de zorg in Nederland. In deze brief roepen we de politiek op om niet te wachten tot een nieuw regeerakkoord, maar nu al extra middelen ter beschikking te stellen voor de arbeidsvoorwaarden voor zorgprofessionals. Met deze extra middelen borgen we de kwaliteit van zorg en geven we tegelijkertijd medewerkers meer ruimte voor reflectie en opleiding. We constateren dat er een breed politiek draagvlak is voor een investering in de arbeidsvoorwaarden van zorgmedewerkers. De meeste partijen hebben deze investering in hun programma’s opgenomen en ook de SER beveelt doet een aanbeveling in het advies Aan de slag voor Zorg: de arbeidsvoorwaarden in de zorg lopen 6 tot 9 procent achter bij die in de private sector en andere delen van de publieke sector.

Los de problemen op in de bekostiging van de meest complexe zorg

De snelst groeiende cliëntengroep in de gehandicaptenzorg bestaat uit cliënten met een verstandelijke beperking die intensieve begeleiding nodig hebben. Juist voor deze groep schiet de bekostiging al heel lang tekort, waardoor het moeilijk is verantwoorde zorg te leveren. Er ligt inmiddels een rapport dat is opgesteld in opdracht van VWS, waaruit blijkt dat er in 2022 al € 50 miljoen moet worden toegevoegd. Daarnaast moet de benodigde zorg voor deze en andere complexe groepen opnieuw worden omschreven in de ‘zorgprofielen’. Ook daarmee kan niet worden gewacht.

De VGN  komt a.s. woensdag wederom met een notitie met de voor de gehandicaptenzorg relevante thema's uit de Prinsjesdagstukken.  

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen