Nieuws

Aandachtspunten gehandicaptenzorg bij begrotingsbehandeling VWS

25 oktober 2021

Op 26 oktober en 28 oktober wordt de begroting van VWS besproken in de Tweede Kamer. In aanloop naar dit debat heeft de VGN de politici gevraagd om aandacht te besteden aan drie thema’s die belangrijk zijn voor de gehandicaptenzorg, namelijk: 1. Zorg voor een inclusieve samenleving; 2. Investeer in de medewerkers uit de gehandicaptenzorg; 3. Help ons om de meest complexe zorg te kunnen blijven bieden aan de mensen met verstandelijke beperking die een intensieve begeleiding nodig hebben.

Op 7 oktober stuurden we de Kamer hierover een brief.  Samengevat brengen we hierin de volgende urgente thema's naar voren:

Zorg voor een inclusieve samenleving

  • We pleiten voor een  brede aanpak die de positie van mensen met een beperking in de samenleving verbetert. In het bijzonder vragen we aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).  Veel van wat nodig is om een inclusieve samenleving te bevorderen bevindt zich op andere domeinen dan de VWS-begroting. De gevolgen van de onvoldoende inclusieve samenleving worden wel in de VWS-begroting zichtbaar: een steeds groter beroep op professionele zorg. We denken dat het daarom noodzakelijk is dat de minister van VWS hier een regierol pakt, conform de aanbevelingen uit het IBO LVB.
  • We pleiten voor een wijziging van de Jeugdwet.  Investeer in de verbetering van de toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. In het bijzonder voor kinderen met langdurige en/of intensieve ondersteuningsvragen. De gespecialiseerde, intensieve hulp aan jeugd met een beperking moet landelijk kunnen worden ingekocht. De Jeugdwet moet hierop zo snel mogelijk worden aangepast.
  • Zet een betekenisvolle stap in de verbetering van de verbinding tussen onderwijs, zorg en jeugdhulp en voorkom dat jeugdigen onnodig thuiszitten. Creëer voor dit doel in 2022 een substantiële en laagdrempelige experimenteerruimte in het onderwijs.
  • Maak het meedoen in de samenleving makkelijker. Ondersteun de mogelijkheid om dagbesteding meer in de samenleving te laten plaatsvinden. Om deze nieuwe vormen van dagbesteding mogelijk te maken is een aangepaste, flexibele en kostendekkende bekostiging nodig.

Investeer in de medewerkers

  • Investeer in de medewerkers uit de gehandicaptenzorg. De VGN heeft de open brief over de zorg in Nederland mede ondertekend.  In onze visie kan dit in een nieuw regeerakkoord verder worden uitgewerkt, zodat de loonkloof tussen de markt en publieke sector van 6-9 procent uiteindelijk in de komende jaren wordt gedicht.

Los problemen op in de meest complexe gehandicaptenzorg 

  • Los problemen op in de bekostiging van de meest complexe zorg. Er ligt inmiddels een rapport dat is opgesteld in opdracht van VWS waaruit blijkt dat er in 2022 al € 50 miljoen moet worden toegevoegd. Daarnaast moet de benodigde zorg voor deze en andere complexe groepen opnieuw worden omschreven in de ‘zorgprofielen’. We verzoeken erop toe te zien dat deze € 50 miljoen daadwerkelijk in 2022 beschikbaar komt en dat snel wordt gestart met de actualisatie van de meest complexe zorgprofielen.

Tot slot benadrukt de VGN dat het komende jaar een moeilijk begrotingsjaar gaat worden voor zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. De coronacrisis heeft geleid tot een sterk opgelopen ziekteverzuim dat forse extra personeelskosten met zich meebrengt. Bovendien zijn de pensioenpremies gestegen en deze nemen in 2022 verder toe. Tegelijkertijd verlaagden de zorgkantoren voor het komend jaar de tarieven, terwijl gemeenten in het sociaal domein vaak zorg inkopen onder de kostprijs. Het samenspel van deze factoren zet aan tot bezuinigen, terwijl onze leden juist willen en moeten investeren in goede zorg voor hun cliënten en in arbeidsvoorwaarden voor hun medewerkers.

Lees voor uitgebreidere informatie bijgaande brief die de VGN op 7 oktober aan de Kamerleden heeft gestuurd. 

Het debat volgen?
Donderdag 26 oktober: Begrotingsbehandeling VWS 16.30-23.00 uur
Donderdag 28 oktober, voorzetting Begrotingsbehandeling 10.30-17:45 uur

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen