Nieuws

Bespreking begroting VWS

02 november 2021

Vorige week is de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besproken met minister De Jonge en staatsecretaris Blokhuis. Ter voorbereiding op dit overleg heeft de VGN per brief aandacht gevraagd voor o.a. inclusie, de arbeidsmarkt in onze sector en problemen omtrent complexe zorg. Lees in dit artikel wat er besproken is.

Algemene indruk

Tijdens het debat was veel aandacht voor de Coronacrisis en de gewenste aanpak daarvan, met daarbij een focus op de bezetting van de IC’s in de ziekenhuizen. Ook het WRR rapport “kiezen voor houdbare zorg” was voor veel Kamerleden reden om aandacht te vragen voor de houdbaarheid van het zorgstelsel. Het belang van preventie werd daarbij door veel partijen benadrukt. Maatregelen als invoering van een suikertax en verder ontmoedigen van alcoholgebruik en roken kunnen daarbij worden ingezet. De minister verwees tijdens het debat regelmatig naar een nieuw kabinet dat dit soort maatregelen moet gaan nemen, aangezien hij zelf demissionair is. 

Specifieke punten voor de gehandicaptenzorg


Inclusieve samenleving
Staatssecretaris Blokhuis heeft de implementatie van het VN-verdrag Handicap toegelicht. Dat gebeurt met het programma Onbeperkt Meedoen. Half november ontvangt de Kamer de eindrap­portage hiervan. Volgens Blokhuis moet ook het volgend kabinet ervoor zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving: in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de openbare ruimte. CDA-Kamerlid Werner wees erop dat “onbeperkt meedoen” beter kan worden vervangen door “ongekend potentieel” en wil een intensivering van dit onderwerp.

Arbeidsmarkt
De arbeidsmarktimpuls die bij de algemene beschouwingen is toegevoegd, stemt de kamer tevreden. Wel zijn er vragen over de laatste schalen in de CAO: worden deze ook extra verhoogd, of alleen de middenschalen? De minister heeft aangegeven dat juist bij de middenschalen de grootste achter­stand ten opzichte van de markt is geconstateerd door de SER. VVD-Kamerlid De Vries heeft een motie ingediend om arbeidsbesparende technologieën te stimuleren: wat is er nodig, wat zijn mogelijkheden en belemmeringen en hoe kan het kabinet partijen ondersteunen bij de implemen­tatie? Ze wil hierover in het eerste kwartaal van 2022 geïnformeerd worden.

Administratieve belasting
Hier is geruime tijd over gesproken, de Kamer wil hier meer inspanning vanuit het kabinet zien. De minister erkent de noodzaak daarvan maar wijst ook naar zorginstellingen en professionele normen als belangrijke bron van administratieve belasting. Een nieuw kabinet zal dit met voorrang moeten oppakken samen met het veld. Daarbij is ook een betere elektronische gegevensuitwisseling van belang en een minder strenge toepassing van de AVG.

Vervolg

Er zijn een aantal interessante moties aangenomen die relevant zijn voor de gehandicaptenzorg, namelijk:
- de motie van de VVD over het inventariseren van arbeidsbesparende innovaties in de zorg;
- de moties van de VVD over breder toepassen van resultaten van persoonsvolgende bekostiging en domeinoverstijgend samenwerken en het sturen op preventie en kwaliteit;
- de motie van het CDA en D66 over onderzoek naar incidentele investering in gegevensuitwisseling;
- de motie van het CDA en SGP over inventarisatie van de wettelijke belemmering gegevensuitwisseling (AVG);
- de moties van het CDA over mantelzorg en de motie van CDA en GL over vervolgaanpak Onbeperkt Meedoen.
De VGN zal de inhoud van deze moties benutten als aan­grijpings­punt in het contact met de betrokken Kamerleden.

Op maandag 29 november volgt nog een wetgevingsoverleg over de VWS-begroting voor het onderdeel Jeugd.

Meer informatie

Mocht u de bespreking uitgebreider willen nalezen: het stenogram van het overleg van 26 oktober is hier te vinden en het stenogram van 28 oktober hier

Aandachtspunten gehandicaptenzorg bij begrotingsbehandeling VWS 

In aanloop naar deze bespreking heeft de VGN politici gevraagd om aandacht te besteden aan drie thema’s die belangrijk zijn voor de gehandicaptenzorg, namelijk: 1. Zorg voor een inclusieve samenleving; 2. Investeer in de medewerkers uit de gehandicaptenzorg; 3. Help ons om de meest complexe zorg te kunnen blijven bieden aan de mensen met verstandelijke beperking die een intensieve begeleiding nodig hebben. De hele brief leest u hier

Martijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Martijn Koot