Nieuws

VGN: 'Vergeet mensen met beperking niet in begroting SZW'

30 november 2021

Op 30 november en 2 december wordt de begroting van SZW besproken in de Tweede Kamer. De VGN roept het kabinet op om te investeren in een inclusieve samenleving. Een samenleving zonder kansenongelijkheid en met de mogelijkheid tot een leven lang leren en ontwikkelen, ook voor mensen met een beperking. De VGN heeft de Kamerleden gevraagd om tijdens dit debat aandacht te besteden aan drie belangrijke thema’s, namelijk: 1. Zorg voor een inclusieve samenleving; 2. Vereenvoudig de Participatiewet; en 3. Investeer in de talentontwikkeling van mensen met een beperking.

Zorg voor een inclusieve samenleving

De VGN staat voor een inclusieve samenleving: zonder kansenongelijkheid, met onderwijs en de mogelijkheid tot een leven lang leren en ontwikkelen voor iedereen. Dus ook voor mensen met een beperking. Ons uitgangspunt is: Bied de mensen die willen werken toegang tot de arbeidsmarkt en motiveer de werkgevers om mensen met een beperking aan te nemen. Laat daarbij zowel de samenleving als het bedrijfsleven zich concentreren op wat wél kan. Dit vraagstuk is te groot voor de (gehandicapten)zorg alleen en vraagt om een brede maatschappelijke aanpak waarin zowel wonen, inkomen, leren, werk, jeugdhulp, zorg en/of ondersteuning aan bod komen. Vereenvoudiging van het beleid en dienstverlening van de overheid is juist voor deze burgers belangrijk om mee te kunnen doen. We vragen de minister om spoedig met een interdepartementaal plan van aanpak LVB te komen overeenkomstig de aanbevelingen uit het IBO LVB uit 2019.

Vereenvoudig de Participatiewet

Voor mensen met een beperking is een eenvoudig en inclusief overheidsbeleid belangrijk. Hierbij moet worden uitgegaan van de mogelijkheden en behoeftes van de mensen om wie het gaat, en niet van het systeem, financieringsstromen en vastgelegde kaders. Als je kijkt naar de basis van de Participatiewet is een integraal domein overstijgende aanpak mogelijk met aandacht voor de ontwikkeling die mensen met hun beperking tijdens hun leven doormaken. Maar dit vraagt dusdanig veel kennis van de ingewikkelde regelgeving dat dit in praktijk vaak niet tot stand komt. Om de Participatiewet zo snel mogelijk toegankelijker en inclusiever te maken, vraagt de VGN om in 2022 een aantal stappen te zetten zoals het centraal stellen van de ontwikkeling van mensen, het verruimen van de vrijlatingsregeling en de Participatiewet in begrijpelijke taal uit te leggen aan de mensen om wie het gaat.

Investeer in de talentontwikkeling van mensen met een beperking

Het ontwikkelen van talenten en vaardigheden draagt bij aan het gemakkelijker meedoen in de samenleving. Mensen met een beperking ontwikkelen zich vaak langzamer en op hun eigen manier. Dit vraagt om een andere aanpak en langjarige ontwikkeltrajecten, het beroepsonderwijs kan dit niet bieden. De dagbesteding is de plek waar in het ontwikkelen van talenten wordt geïnvesteerd zodat mensen met een beperking kunnen doorgroeien naar de voor hen best passende plek. Dit vraagt wel om een andere, integrale manier van werken waarin niet de indicatie maar het ontwikkelproces centraal staat. Hiervoor zijn twee concrete stappen nodig, namelijk het zorgen voor een doorlopend ontwikkelingstraject en zorgen voor kwalitatief werk met doorgroeimogelijkheden. 

Lees voor uitgebreidere informatie bijgaande brief die de VGN op 25 november aan de woordvoerders SZW van de politieke partijen heeft gestuurd. 

Het debat volgen?
1e termijn begroting SZW, dinsdag 30 november, 16.40-22.00 uur
Voortzetting begrotingsbehandeling, donderdag 2 december, 10.16-16.30 uur

 

 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen