Nieuws

Brancherapport Gehandicaptenzorg 2012

06 mei 2013

Gehandicaptenzorg is mensenwerk. Dat staat voorop, toch gaat het achter de schermen ook om cijfers. Instellingen in de gehandicaptenzorg verantwoorden bijvoorbeeld jaarlijks aan de overheid hoe zij geld uit de AWBZ hebben besteed en aan wie zij dat hebben besteed. Deze en andere gegevens geven een goed beeld van de feiten en cijfers van de Nederlandse gehandicaptenzorg.

Totaal aantal cliënten is bijgesteld
Als gevolg van een aangepaste vraagstelling in de jaarverantwoording is het aantal cliënten dat gebruikmaakt van gehandicaptenzorg naar boven bijgesteld ten opzichte van voorgaande brancherapporten. Op basis van de aangescherpte verbeterde definitie van extramurale dagbesteding en de cijfers over 2011 is het aantal extramurale cliënten over de voorgaande jaren opnieuw berekend.

Aantal cliënten daalt licht
Het herberekenen van de absolute aantallen leidt niet tot een wijziging in de ontwikkeling van cliëntaantallen. De in het voorgaande brancherapport reeds geconstateerde daling van het aantal extramurale cliënten zet door. De belangrijkste verklaring voor deze daling is de beperking van de toegang via onder meer de in 2009 ingevoerde pakketmaatregelen.

Daarnaast wordt een groeiend deel van de extramurale zorg bekostigd via het PGB, en daarover zijn geen gedetailleerde bestedingscijfers beschikbaar. Het aantal cliënten dat zorg met verblijf afneemt groeit nog steeds, al vlakt de groei wel af.

Omzetgroei vlakt af
De gehandicaptenzorg liet in 2011 een lichte omzetgroei zien. Met 2,4% is de groei beduidend lager dan de gemiddelde groei van 6% over de periode 2007-2011.

Beleidsontwikkelingen
In het brancherapport richten we onze blik op het recente verleden. Ook wordt kort aandacht besteed aan de aangekondigde maatregelen om de zorgkosten te beperken en de kabinetsvoornemens om grote delen van de AWBZ onder te brengen bij de Wmo en de Jeugdwet. In het rapport worden deze ontwikkelingen kort aangestipt, voor actuele en meer gedetailleerde informatie over deze ontwikkelingen kunt u terecht bij de factsheets die de VGN beschikbaar stelt via haar website.

Bronverantwoording
De belangrijkste bron voor het rapport is DigiMV. Het betreft dan de openbaar toegankelijke gegevens die door leden van de VGN zijn aangeleverd als onderdeel van de Jaarverantwoording. In de DigiMV data zitten ook de landelijk beschikbare cijfers van pijler 1 van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

Externe gegevens van onder meer de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centrum voor Indicatiestelling (CIZ) zijn gebruikt ter toetsing en als spiegelinformatie.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga