Nieuws

Compensatie corona-omzetderving extramurale behandeling

08 oktober 2020

In juli heeft VWS het Zorginstituut geïnformeerd over een compensatiemogelijkheid voor derving van inkomsten bij de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling in tijden van corona. Het betreft de periode van maart tot en met juni 2020. De zorgkantoren informeren inmiddels de zorgaanbieders over deze mogelijkheid.

Uit de brief van VWS citeren we: Op 24 juni 20201 is de Tweede Kamer erover geïnformeerd dat VWS samen met uw organisatie en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) uitwerking geeft aan het compenseren van omzetderving in verband met COVID-19 voor zorg die wordt geleverd vanuit de subsidieregeling. Aangegeven is dat hierbij wordt aangesloten bij de uitgangspunten uit de (bestuurlijke) afspraken over financiële zekerheid in de langdurige zorg en de continuïteit van Zvw-zorg in verband met COVID-19. Hieraan is voor de Wlz uitwerking gegeven in de ‘NZa-beleidsregel SARS-CoV-2 virus’ en voor de Zvw in de ‘Regeling continuïteitsbijdrage’. Met ZIN (als uitvoerder van de subsidieregeling) en ZN (als subsidieontvangers) is gewerkt aan een pragmatische invulling van compensatie van omzetderving binnen de subsidiesystematiek met minimale administratieve lasten. De afspraken over wijziging van de subsidieregeling zijn opgenomen in de bijlage. De afspraken zullen in het najaar leiden tot formele aanpassing van de subsidieregeling.  Ik vertrouw op uw medewerking om vooruitlopend op formele aanpassing van de subsidieregeling in samenwerking met ZN en de Wlz-uitvoerders uitwerking te geven aan het beschikbaar stellen van middelen aan zorgaanbieders in verband met omzetderving door COVID-19. 

De bijlage waarover gesproken wordt, voegen we ook als bijlage toe. Deze bijlage is in juni door enkele leden van de VGN van commentaar voorzien. We hadden graag gezien dat de periode van (slechts) vier maanden kon worden opgerekt naar tenminste september, maar dat heeft VWS niet gehonoreerd.

Inmiddels is er via het CAK een geldstroom op gang gekomen om zorgaanbieders inderdaad te compenseren voor omzetderving. Deze uitvoering loopt dus inmiddels volop. U kunt desgewenst ook zelf contact opnemen met het zorgkantoor. Het betreft een vergoeding voor omzetderving. De meerkosten zijn buiten de compensatie gehouden. De verwachting is nl. dat met name de beschermende middelen uit het grote geheel komen en dat dat via de beleidsregel van de Wlz gecompenseerd wordt.

De subsidieregeling vervalt op 1 januari 2021. Het Zorginstituut heeft met VWS afgesproken om deze corona-maatregelen (compensatie omzetderving) en de intrekking van de subsidieregeling tot één document te combineren, later dit jaar. De mogelijkheid van compenseren hoeft daar dus niet op te wachten.  

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: