Coronamaatregelen | Update bezoekregeling gehandicaptenzorg

De VGN heeft de bezoekersregeling in zorginstellingen in de gehandicaptenzorg geactualiseerd. Het ‘nee-tenzijbeleid’ blijft gelden, alleen zal de nadruk meer op het tenzij gaan liggen. Dit betekent dat zorgaanbieders gaan kijken hoe ze deze ruimte in de bezoekregeling beter kunnen benutten. De sector wil voorzichtig toewerken naar een verruiming om uiteindelijk toe te werken naar een ‘Ja, tenzij’, zodra de ontwikkelingen rondom het virus dit toelaten.

De bezoekregeling is een afwegingskader op basis waarvan zorgaanbieders zelf de afweging maken of ze in uitzonderlijke situaties afwijken van de nee-regeling. De actualisatie van de bezoekregeling is afgestemd met de leden van de VGN, in overleg met het ministerie van VWS, de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en met advies van het RIVM.

Stapje voor stapje naar nieuw perspectief

De VGN is zich ervan bewust hoe sterk de coronacrisis ingrijpt op de kwaliteit van leven van mensen met een beperking en hun naasten. Om de gezondheid van bewoners, naasten en medewerkers te beschermen, is op 23 maart gekozen voor een generiek nee, met uitzondering voor individuele situaties (tenzij). Hoewel veel verwanten begrip hebben voor de moeilijke situatie waarin hun familielid zich bevinden en de keuze die de zorgaanbieder maakt, spelen er ook veel emoties rondom de bezoekregeling. Angst voor de emotionele gevolgen, zorgen over een terugval en onrust onder familieleden, maar ook de angst onder de medewerkers dat ze ziek kunnen worden. 

Inmiddels is ook duidelijk dat het virus nog een lange tijd een rol blijft spelen in de samenleving. Daarom adviseert de VGN haar leden dan ook om voorzichtig toe te werken naar het nieuwe perspectief van de anderhalve meter samenleving. Om te komen tot een betere balans tussen gezondheid en welzijn van de cliënten gaan zorgaanbieders voorzichtig - stapje voor stapje - kijken wat voor ruimte er ligt in de bestaande bezoekregeling.

Voorbeelden van wat kan

In de gehandicaptenzorg is een grote diversiteit aan cliënten met een gering en een groot risico op ernstige complicaties bij besmetting. Ook is de manier waarop iemand woont belangrijk bij de afweging. Voor de hand ligt om te beginnen bij mensen met bewezen geringe risico’s, bijvoorbeeld:

  • Voor mensen met een beperking die begeleid zelfstandig wonen in een eigen appartement kan de richtlijn van de RIVM gelden: maximaal 3 bezoeker en 1,5 meter afstand houden en beperkt naar buiten.
  • Kinderen onder de 12 jaar zouden hun ouders kunnen ontvangen omdat deze leeftijdsgroep een gering risico loopt.
  • Voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen die zeer kwetsbaar zijn, is bezoek niet mogelijk, behalve als de verwant onderdeel uitmaakt van de dagelijkse zorg.

Goede communicatie belangrijk

Cliënten en verwanten hechten veel waarde aan duidelijke en tijdige informatie over de totstandkoming van een besluit. Een uitzondering op de bezoekregeling kan een precedent kan scheppen voor andere verwanten. Dit vergt dat zorgaanbieders eerst onderzoeken hoe ze het ‘tenzij’ veilig kunnen toepassen en goed organiseren zodat ze de overwegingen voor het besluit en de betekenis hiervan in de praktijk kunnen communiceren.

Acties VGN

De VGN initieert samen met Ieder(in) en KansPlus een groep van ‘ Ruimtemakers’ om te verkennen wat er in de sector gebeurt en hoe de bezoekregeling verruimd kan worden. Deze groep bestaat onder andere uit ouders, bestuurders VGN en de wetenschappers Gustaaf Bos en Alistair Niemeijer. Ook maakt de VGN zich hard om, onder leiding van het ministerie van VWS,  een onderzoek te starten om de wetenschappelijke kennis over besmettingen in de sector te vergroten. Ook gaan we de goede voorbeelden uit de sector ophalen en delen.