Nieuws

Digitaliserings- en informatiestrategie die waarde toevoegt

01 juni 2021

De ambitie van de VGN is dat Nederland zich ontwikkelt tot een samenleving waarin mensen met een beperking volop mee kunnen doen en een betekenisvol eigen leven kunnen leiden. In de gehandicaptenzorg zijn we voortdurend op zoek naar manieren om zorg voor en ondersteuning van onze cliënten te verbeteren. Ondersteuning die cliënten in staat stelt om een bepalende invloed te hebben op hun eigen leven, welzijn en gezondheid. En die hen in staat stelt zelf keuzes te (kunnen) maken. Digitalisering heeft daarbij steeds vaker een rol die verder gaat dan alleen ondersteunen; digitalisering verandert wezenlijk het leven van onze cliënten en het werk van onze zorgprofessionals. Onze kijk op digitalisering in de gehandicaptenzorg hebben we verwoord in onze Digitaliserings- en informatiestrategie die waarde toevoegt.

Jongen in rolstoel achter computer
Jongen in rolstoel achter computer

In haar visie op de gehandicaptenzorg "Een betekenisvol leven, gewoon meedoen" verwoordt de VGN de ambitie dat Nederland zich in 2030 heeft ontwikkeld tot een samenleving waarin mensen met een beperking volop mee kunnen doen en een betekenisvol eigen leven kunnen leiden. Digitalisering heeft daarbij steeds vaker een rol die verder gaat dan alleen ondersteunen; digitalisering verandert wezenlijk het leven van onze cliënten en het werk van onze zorgprofessionals. Onze kijk op digitalisering in de gehandicaptenzorg hebben we verwoord in een Digitaliserings- en informatiestrategie die waarde toevoegt.

De strategie hebben we opgebouwd als een drieluik van visie, leidende principes en een agenda.

Visie
In de visie stellen we vast dat de wereld om ons heen verandert, dat (de zorg- en ondersteuningsvragen van) onze cliënten veranderen en dat zorgorganisaties veranderen. En bij veel van die veranderingen vormen ICT-toepassingen een deel van het antwoord. Dat rechtvaardigt dat we als sector sterker dan voorheen inzetten op digitalisering. Hierin zit een sterke verbinding met de Visie2030. In twee zinnen samengevat luidt de visie: “Cliënten kunnen onderbouwde keuzes maken over hun eigen leven en gezondheid. Zorgmedewerkers beschikken over juiste, tijdige en actuele informatie om hen daarbij te ondersteunen”. 

Leidende principes
De leidende principes betrekken we op onze cliënten, onze medewerkers en onze organisaties. Met inzet van ICT bieden we onze cliënten passende zorg en ondersteuning die het mogelijk maakt dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Inzet van ICT ondersteunt onze medewerkers bij het bieden van zorg en ondersteuning die is toegesneden op de cliënt en draagt bij aan meer werkplezier voor medewerkers. Inzet van ICT ondersteunt organisaties bij het optimaliseren van hun processen en biedt de basis voor een verdere transformatie van organisaties.

Agenda voor digitale transformatie
Middels een agenda voor de digitale transformatie in de gehandicaptenzorg geven we uitvoering aan deze visie. Dat betekent een digitale agenda waarin aandacht is voor cliënten, zorgprofessionals, zorgorganisaties en samenwerking in de keten. Een keten die soms aanwezig is binnen de grenzen van de gehandicaptenzorg, maar zich vaak ook uitstrekt tot andere sectoren. De hoofdonderdelen van de digitale agenda zijn:

  • Versterken van de digivaardigheid van cliënten en medewerkers;
  • Uitwisselen en delen van goede voorbeelden;
  • Grip krijgen op de ICT markt door gezamenlijk optrekken;
  • Moderniseren van de basisinfrastructuur;
  • Flexibiliteit middels modulaire IT-systemen;
  • Ontkoppelen van systemen en data;
  • Succesvolle implementaties door te werken onder architectuur;
  • Brede inzet van data.

Uitwerken van de agenda
De agenda behoeft nadere uitwerking. Daar hebben we reeds een begin mee gemaakt en zal naast een inhoudelijke uitwerking ook een beeld geven over de inzet en de expertise die nodig zijn op het VGN bureau. Een belangrijke leidraad in de uitwerking zal zijn dat we zoveel mogelijk gebruik willen maken van expertise die reeds aanwezig is bij leden. Dat is in onze ogen de beste werkwijze om te komen tot oplossingen die tegemoet komen aan de behoeften van onze leden en kunnen rekenen op een breed draagvlak.

De uitgeschreven strategie vindt u als download bij dit artikel

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: