Directiemail: ontwikkelingen stelselwijziging Jeugd en Participatiewet

De VGN heeft in een directiemail haar leden geïnformeerd over de ontwikkelingen die na 23 januari jl. rond de stelselwijziging Jeugd en de Participatiewet hebben plaatsgevonden. Onderstaande informatie is aanvullend op de informatie over de stelselwijzigingen die in de Algemene ledenvergadering van 15 en 28 maart jl. is verstrekt.

Stelselwijziging jeugd
De Jeugdwet is op 5 april 2013 in de Ministerraad besproken en vervolgens voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het kabinet streeft ernaar de wet voor het zomerreces in te dienen bij de Tweede Kamer.

Vooruitlopend hierop heeft VWS bekendgemaakt dat alle zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking wordt overgeheveld van de AWBZ naar de Jeugdwet. De verblijfszorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking die naar verwachting levenslang aangewezen blijven op zorg wordt hierop uitgezonderd. De IQ-grens, waar de VGN bezwaar tegen had gemaakt, is hiermee van tafel.

Daarnaast heeft VWS het voornemen de functies begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor alle AWBZ-grondslagen voor jeugdigen over te hevelen van de AWBZ naar de Jeugdwet. Voor de gehandicaptenzorg lijkt dit geen wezenlijke verandering, omdat zowel de Wmo als de Jeugdwet onderdeel uitmaken van het gemeentelijk sociaal domein.

Position paper
De VGN is bezig met de ontwikkeling van een ‘Position paper Stelselwijziging Jeugd’ (naar analogie van de position paper over Toekomst gehandicaptenzorg). Doel is deze te gebruiken bij beïnvloedingsactiviteiten in het kader van de stelselwijziging Jeugd gericht op VWS, VNG, parlement en andere relevante partijen. Belangrijke punten die in de position paper worden opgenomen zijn:

 • Zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een beperking en hun ouders is een specialisme binnen de gehandicaptenzorg.
 • Om voldoende beschikbaarheid van de specialistische expertise en (ambulante én residentiële) gehandicaptenzorg te waarborgen is gezamenlijke zorgcontractering op bovengemeentelijk en in bepaalde gevallen landelijk niveau essentieel; hierbij valt met name te denken aan:
  • de zorg aan thuiswonende kinderen die qua zorgzwaarte passen binnen de zwaardere verblijfszorg (bijv. gespecialiseerde kinderdienstencentra voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen, kortdurend verblijf voor kinderen die permanent toezicht nodig hebben);
  • behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek (orthopedagogische behandelcentra, MultiFunctionele Centra (MFC’s).
 • Overheveling van de functies begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf op basis van de grondslagen lichamelijke beperking (LG) en zintuiglijke beperking (ZG)  naar de Jeugdwet (i.p.v. naar de Wmo, zoals aanvankelijk de bedoeling was) lijkt logisch.
 • Het is wenselijk om de AWBZ-functie ‘behandeling’ voor jeugdigen met een zintuiglijke of lichamelijke beperking te handhaven binnen de AWBZ, totdat deze functie wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet.

Participatiewet
De Participatiewet krijgt de vorm van een nota van wijzigingen op de ‘oude’ Wet Werken naar Vermogen. In februari 2013 heeft de Tweede Kamer voor het eerst gedebatteerd over de hoofdlijnen van de Participatiewet. Recent is deze nota van wijziging voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De parlementaire behandeling zal in mei/juni plaatsvinden. Gezien de hieraan verbonden bezuiniging is het kabinet er veel aan gelegen om de beoogde ingangsdatum voor de Participatiewet van 1 januari 2014 te handhaven.

De VGN heeft ervoor gekozen om in haar lobby op te komen voor de belangen van de cliënten. De belangrijkste lobbypunten zijn:

 • een inspanningsverplichting van gemeenten voor de meest kwetsbare burgers;
 • waarborging begeleiding tijdens opleiding en werk;
 • naadloze aansluiting tussen onderwijs, werk-leertrajecten en (betaald) werk of andere vormen van maatschappelijke participatie;
 • huidige medewerkers met beperkingen en werk-leertrajecten tellen mee voor de Quotumregeling.

Mocht u nadere informatie willen over deze ontwikkelingen en de voorgestelde werkwijze van de VGN, neemt u dan contact op met de betreffende beleidsmedewerker:

-          Jeugd: Jan Visscher, telefoon  030-27 39 705, jvisscher@vgn.nl

-      Participatiewet: Aart Bertijn, telefoon 030-27 39 698, abertijn@vgn.nl

 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Dianne van der Veen
Telefoonnummer
06-41284280